Close
26 June 2018

การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

เอสซีจีมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดนโยบายและสอบทานกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันให้มีการตรวจสอบประเมินอย่างเข้มแข็ง  และครอบคลุมทุกระดับชั้น พร้อมไปกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย กฎระเบียบ ในประเทศที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องอยู่เสมอ และลดความเสี่ยงจากการกระทำผิดจรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

เป้าหมาย

 • เป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตลอดเวลา
 • ไม่เกิดกรณีคอร์รัปชัน
 • ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

กลยุทธ์

 1. การบริหารองค์กรโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการ และการยึดมั่นในแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี

 1. การกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงานและคู่ธุรกิจ

ทบทวนและปรับปรุงหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

 1. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของเอสซีจี

ใช้ระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (SCG Compliance Management System) ในการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งในระดับ เอสซีจี ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับบริษัท

 1. การประเมิน การตรวจสอบและการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ใช้เครื่องมือระบบเชิงป้องกัน Proactive and Preventive System ประกอบด้วยแบบทดสอบจริยธรรมของพนักงาน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน 3 ระดับ (หน่วยปฏิบัติงาน หน่วยงานสนับสนุนและกำกับการปฏิบัติงาน และสำนักงานตรวจสอบ) และการเรียนรู้จากกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต  รวมทั้งการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินการในปี 2560

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในสารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่สื่อสารถึงทุกคนในองค์กร เพื่อยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และร่วมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมของเอสซีจี เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเอสซีจี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกคน ซึ่งจะส่งเสริมให้เอสซีจีเติบโตอย่างมั่นคง สมดุลและยั่งยืน

นโยบายในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

ปี 2560 เอสซีจีกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายสำคัญ 3 เรื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกประเทศที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ดังนี้

1. นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Policy)

2. นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)

3. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี (Disclosure Policy)

 

การแข่งขันทางการค้า

นำระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (SCG Compliance Management System) มาใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีระบบการติดตามที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

ที่ผ่านมาเอสซีจีและพนักงานเอสซีจีไม่มีคดีความหรือถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งไม่เคยโดนลงโทษหรือต้องจ่ายค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  นอกจากนี้ยังไม่พบการร้องเรียนภายในใดว่าพนักงานกระทำการฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ทั้งนี้ในปี 2560 มีการดำเนินการที่สำคัญคือ

 •   ปรับปรุงแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Guideline) กำหนดข้อควรปฏิบัติ (Do and Don’t) และแบบสำรวจพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ (Checklist) เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง
 •   ประชาสัมพันธ์และจัดสัมมนาเรื่องพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อเผยแพร่ความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ให้แก่พนักงาน
 •   อยู่ระหว่างดำเนินการวางระบบการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

 

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่นโยบายการแข่งขันทางการค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี ที่ > รายละอียดเพิ่มเติม

สนับสนุนบทบาทผู้บริหาร

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน ตามแนวทางบรรษัทภิบาลและการยึดมั่นในจรรยาบรรณเอสซีจี

การจัดกิจกรรมให้กรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วม เช่น

 • การจัดเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทตรวจสอบบัญชี KPMG Thailand
 • คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณแก่พนักงานใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม SCG Ready Together United นับเป็นตัวอย่างของบทบาทกรรมการบริษัทที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี

การสื่อสารและอบรมเรื่องจรรยาบรรณ

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนสามารถนำจรรยาบรรณเอสซีจีไปใช้ทุกการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้กว้างขวางมากขึ้น ในปี 2560 ได้มีการดำเนินงานดังนี้

 • สร้างการจดจำและความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ เอสซีจี พร้อมกับจัดขบวนรณรงค์ Janya on Tour 2017 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณ เอสซีจีผ่าน Facebook Fanpage ชื่อ “Dee Dee Club” (ดี๊ดีคลับ) โดยนำ  “มิสเตอร์จันย่า” (เลียนเสียงจากคำว่าจรรยาบรรณ) เป็นสื่อสัญลักษณ์และตัวแทนของจรรยาบรรณเอสซีจี
 • จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่พนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) เพื่อเป็นบริษัทนำร่องในการสร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง Governance, Risk และ Compliance

แบบทดสอบจริยธรรม  (Ethics  e-testing)

ในปี 2560 ได้มีการใช้แบบทดสอบจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือระบบเชิงป้องกันในการประเมิน การตรวจสอบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมให้แก่พนักงาน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

 • พนักงานคนไทยทั้งหมดประมาณ 33,300 คน ทำแบบทดสอบจริยธรรมปีละครั้งและต้องทำให้ผ่านทุกข้อ ทั้งนี้จากผลการทำแบบทดสอบพบว่ามีบางเรื่องที่พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และต้องการคำปรึกษาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • ทบทวนการดำเนินการและเพิ่มกรณีศึกษาให้พนักงานเกิดความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณจากการทำ Ethics e-testing มากขึ้น รวมทั้งวางแผนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานที่โรงงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2560 ได้มีการเผยแพร่ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล  ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

 

การตรวจสอบข้อร้องเรียน

เอสซีจีมีนโยบายเปิดโอกาสให้พนักงาน และบุคคลภายนอกแจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือชี้เบาะแสการกระทำความผิด ซึ่งอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย บรรษัทภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี จรรยาบรรณพนักงานหรือ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ โดยเอสซีจีนำข้อร้องเรียนมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษหากพบการกระทำผิดจริง

ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 31 เรื่อง และมีเรื่องที่ยกมาจากปี 2559  จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 27 เรื่อง และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวน 9 เรื่อง ทั้งหมดนี้ไม่มีเรื่องการคอร์รัปชัน เรื่องที่ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ได้ผลการสอบสวนคือ ผิดจรรยาบรรณ 4 เรื่อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 9 เรื่อง โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสำคัญ และไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน 14 เรื่อง

ทั้งนี้เอสซีจีได้ดำเนินการลงโทษโดยให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 1 ราย ลงโทษตามระเบียบบริหารงานบุคคล 4 ราย