Close
22 June 2020

การสร้างประสบการณ์ลูกค้า

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อออนไลน์เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ ผู้บริโภคและมีความต้องการที่หลากหลายเพิ่มสูงขึ้น เอสซีจีจึงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันใน ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก โดยนำแนวคิด SCG Marketing Way มาช่วยยกระดับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าอย่างสร้างสรรค์

เป้าหมาย

 • เอสซีจีเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงก่อนทุกครั้งที่ต้องการสินค้าและบริการในกลุ่มเดียวกับที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอยู่
 • เพิ่มรายได้การขายสินค้าและบริการจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และลูกค้า
 • 100% ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากการสำรวจผ่านช่องทาง SCG Contact Center

กลยุทธ์

 1. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2B2C)
  สร้างความร่วมมือและความไว้วางใจในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค พร้อมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การจัดงานสัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
 2. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2C)
  สร้างประสบการณ์ตรงกับสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกันถึงทุกช่องทางทั้งในโลกออนไลน์และร้านค้า หรือจุดให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เน้นการสื่อสารโดยการพูดตรงตามความจริงและตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

Customer Journey

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าตลอดเส้นทางการให้บริการด้วยสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการ

Cocreation ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

เอสซีจีให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจในการร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคโดยร่วมกันวิจัย ทดสอบ ปรับปรุง ทดลองตลาด และติดตามผลด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ จนนำไปสู่การคิดค้นโซลูชั่นที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มาส่งเสริมความยั่งยืนของธุรรกิจต่อไป

 • ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับเครือเบทาโกรวิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติก SCGTM HDPE S111F สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความหนาลดลง แต่ยังคงความแข็งแรงเทียบเท่าเดิม ตอบโจทย์การใช้งานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • ธุรกิจแพคเกจจิ้งร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร จนได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม World Star Packaging Awards 2018

ความพึงพอใจของลูกค้า