Close
13 June 2018

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย และต้องการการตอบสนองอย่างครบถ้วนและเหมาะสมขณะที่สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ลูกค้า

นิยมใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ

เอสซีจีม่งุเน้นสู่องค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง โดยสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และพัฒนาความสามารถในการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อลูกค้าซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าองค์กรหรือหน่วยธุรกิจ และกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินสนิ ค้าโดยตรง โดยเอสซีจีสร้างแนวคิดการทำตลาดเพื่อตอบสนองลูกค้าแบบ B2B2C

เรียกว่า SCG Marketing Way : Building Trust Innovation คือการสร้างความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนต่อสินค้าและบริการของเอสซีจีที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

 • เอสซีจีเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงก่อนทุกครั้งที่ต้องการสินค้าและบริการในกลุ่มเดียวกับที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอยู่
 • เพิ่มรายได้การขายสินค้าและบริการจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และลูกค้า

กลยุทธ์

 1. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค

สร้างความร่วมมือและความไว้วางใจในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค พร้อมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้

ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การจัดงานสัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 1. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค

สร้างประสบการณ์ตรงกับสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกันถึงทุกช่องทางทั้งในโลกออนไลน์และร้านค้า หรือจุดให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เน้นการสื่อสารโดยการพูดตรงตามความจริงและตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

การดำเนินงานปี 2560

 • SCG Roof Experience Thailand Roof Destination 2017

จัดทำโครงการ Thailand Roof Destination 2017 ขึ้นที่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร SCG Experience เพื่อจัดแสดงตัวอย่างสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบหลังคาทั้งหมดนับร้อยรายการ ที่มีความหลากหลายทั้งวัสดุ รุ่น แบบ ราคา ลูกค้า สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น รวมทั้งได้รับบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ ความสวยงาม การก่อสร้างหลังคาด้วยวัสดุรับน้ำำหนักแบบ

ต่างๆ การใช้ฉนวนกันความร้อน การระบายอากาศ การปูกระเบื้อง แผ่นฝ้าชายคา รางระบายน้ำ รวมทั้งการคำนวณราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยเอสซีจียังให้บริการ

ติดตั้งหลังคาใหม่แก่ลูกค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมี Mobility Roof Assistant เป็นแอปพลิเคชันที่เอสซีจีสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับพนักงานขายในร้านสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหลังคาได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาสินค้าได้ตามความสนใจของลูกค้า ทั้งประเภทวัสดุ แบบ ดีไซน์ สีสัน การคำนวณราคา รวมถึงชมวิดีโอผ่านเว็บไซต์ที่ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ชัดเจน

ทั้งขั้นตอนการติดตั้ง การระบายอากาศ หรือการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 • Chatbot

เอสซีจีพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตอบคำถามอัตโนมัติ Chatbot แทนการใช้คนตอบ โดยนำข้อมูลหมวดคำถามที่ได้จากการพูดคุยผ่าน SCG Contact Center มาสร้างเป็นฐานข้อมูลในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง สามารถพิมพ์สอบถามรายละเอียดสินค้า ร้านค้าใกล้บ้าน ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งของร้านค้าและใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ นำทางไปยังร้านค้า รวมทั้งส่งต่อลูกค้าให้พนักงานบริการดูแลและให้ข้อมูล เชิงลึก หรือนัดหมายลูกค้าดูสินค้าที่ต้องการได้อย่าง ไร้รอยต่อในการให้บริการ และ Chatbot ซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Pre-professional & Academic Community

เอสซีจีจัดทำโครงการ SCG Product Experience with Faculty of Architecture สร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้าของเอสซีจี โดยร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าไปให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบก่อสร้างไปจนถึงการนำวัสดุมาใช้ก่อสร้างจริง รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่โครงการของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเอสซีจีกับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสร้างความรับรู้ในแบรนด์ของเอสซีจี

 

SCG Marketing Way

SCG Marketing Way เป็นแนวทางการทำการตลาด ของเอสซีจีที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2557 ประกอบด้วยแนวคิดสำ คัญ 3 ด้าน คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) การยกระดับคุณภาพชีวิต (Better Living) และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ

 • ความพอประมาณ เป็นการทำการตลาดบนเส้นทางของความพอเพียง ไม่มุ่งเน้นกำไรสูงสุด แต่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน โดยมุ่งบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน ด้วยการพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นสิ่งใหม่ในตลาด หรือ พัฒนาปรับปรุงจากของเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

SCG Marketing Way ไม่ได้วัดผลลัพธ์จากผลกำไรหรือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า แต่มุ่งสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากทุกภาคส่วนต่อนวัตกรรมในสินค้าและบริการของเอสซีจี หรือ Building Trusted Innovation ด้วยกลยุทธ์ 4 ข้อ ได้แก่

 • Know the Truth : รู้ลึก ศึกษาค้นคว้าวิจัยและจัดการองค์ความรู้ทั้งหมด
 • Do the Right : ทำสิ่งที่ถูก พัฒนาสินค้าและบริการที่ถูกต้องและตอบโจทย์
 • Say the Fact : พูดจริง สื่อสารไม่เกินจริงและตรง กลุ่มเป้าหมาย
 • Share for the Better : แบ่งปันสู่สิ่งที่ดีกว่า แลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม