Close
9 May 2021

การบริหารความเสี่ยง

เอสซีจีมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี (Enterprise Risk Management Framework) ประกอบด้วย

 1. การกำหนดกลยุทธ์
  เอสซีจีกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
 2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี
  เอสซีจีกำหนดผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี โดยแสดงให้เห็นตามแผนภาพ ดังนี้

 3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  เอสซีจีกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงหรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
 4. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
  เอสซีจีนำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือการบริหารความเสี่ยง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน  ได้แก่  การระบุความเสี่ยงหรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และติดตามและรายงานความเสี่ยง
  นอกจากนี้ เพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์วิกฤตที่อาจนำไปสู่การหยุดชะงักของธุรกิจ เอสซีจีได้จัดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Governance Structure) และกำหนดให้ทุกบริษัทที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของเอสซีจีจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจและทรัพยากรที่สำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ การประเมินและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง การจัดทำคู่มือการจัดการวิกฤต แผนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยเอสซีจีกำหนดให้ผู้บริหารในทุกหน่วยงานทุกระดับและพนักงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการฝึกซ้อม รักษา และปรับปรุงแผนและคู่มือดังกล่าว รวมถึงนำมาใช้ในการบริหารจัดการในช่วงภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม
 5. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
  เอสซีจีมุ่งมั่นและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกําหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสารถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติด้วยการให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง Integrated GRC อย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

ความเสี่ยงหลัก โอกาสในการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ในปี 2563 เอสซีจีได้ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญโดยมีความสอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • สถานการณ์ภัยแล้ง

ความเสี่ยงด้านสังคม

 • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
 • ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
 • ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

 • ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการจากการขยายการลงทุน
 • ความเสี่ยงจากการควบรวมกิจการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

 • ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

 • ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 • ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบหลัก

ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 • ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่