Close
31 May 2018

SCG eco value

กลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจของเอสซีจีคือการผลักดันให้เกิดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการของเสีย

เป้าหมาย

  • รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG eco value เป็นร้อยละ 44 ของรายได้จากการขายรวม ภายในปี 2561

ฉลาก “SCG eco value” เป็นฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเอสซีจีกำหนดขึ้นเพื่อให้การรับรองสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เอสซีจียังถือเป็นองค์กรไทยรายแรกที่กำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG eco value ตั้งแต่ปี 2552 โดยกำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิง มาตรฐาน ISO14021: Environmental Labels and Declarations-Self-Declared Environmental Claims (Type II Environmental Labeling) ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อาทิ การออกแบบ ลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำในการผลิต และการใช้พลังงานของผู้บริโภค การใช้วัสดุและพลังงานหมุนเวียน การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาด้านเทคนิค เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองสินค้าและบริการที่ได้ฉลาก SCG eco value เพื่อให้การแสดงข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค