Close
29 May 2018

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเกิดความต้องการสินค้าและบริการใหม่ ที่มี ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งกระแสการใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เอสซีจีเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้ารวมทั้งขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

เป้าหมาย

 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG eco value เป็นร้อยละ 44 ของรายได้จากการขายรวม ภายในปี 2561

 2. รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็น 50% ของรายได้จากการขายรวม

 3. ภายในปี 2561 บริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจดำเนินการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของสินค้าครบทุกบริษัท

กลยุทธ์

 1. พัฒนาสินค้าและบริการที่เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

วิเคราะห์และประเมินความต้องการของตลาด รวมถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่สังคมผู้สูงวัย โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาอย่างครบวงจรเป็นระบบ  โซลูชันมากกว่าการขายเฉพาะผลิตภัณฑ์

 2. สร้างนวัตกรรมสินค้าและการบริการที่ยั่งยืน

วิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณ์ให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้มากขึ้น

 3. สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG eco value รวมทั้งขอรับรองฉลากมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างอาคารเขียวตามมาตรฐานสากล เช่น Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) เกณฑ์การประเมินความ ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai’s Rating for Energy and Environmental Sustainability, TREES)

 4. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ตรวจประเมินระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการในบริษัทต่าง มาอย่างต่อเนื่อง และกำลังขยายผลให้ทุกบริษัทสามารถตรวจประเมินภายในได้เอง เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งมอบสินค้าที่ปลอดภัยต่อการใช้งานให้แก่ลูกค้า

การดำเนินงานปี 2560

มีสินค้าและบริการที่ได้รับรองฉลาก SCG eco value จำนวน 81 รายการ สร้างรายได้จากการขาย 185,158ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้การขายรวม

มีสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ เช่น ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก Environmental Choice ฉลาก EU Flower เป็นต้น

มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,178 ล้านบาท ส่งผลให้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้จากการขายรวม ทั้งนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ดังนั้นเอสซีจีจะเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันให้มีรายได้จากการขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานส่วนกลางของเอสซีจีได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าในบริษัทต่าง ของทุกกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวม 100 % ของจำนวนบริษัทที่ได้วางระบบไปแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม