Close
29 May 2018

การประเมินและวัดคุณค่า

เอสซีจีมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการวัดและประเมินค่าของผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี เพื่อให้มั่นใจในผลกระทบเชิงบวกที่นำออกสู่ภายนอก