Close
6 May 2021

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เอสซีจีมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างว่องไวโดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ขยายการลงทุนในสตาร์ทอัพและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ในระดับโลก เพื่อนำองค์ความรู้จากภายนอกมาต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีภายในเอสซีจีได้อย่างรวดเร็ว พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย

 • รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง เป็น 50% จากรายได้การขายรวม

กลยุทธ์

 1. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการให้บริการลูกค้า
 2. ขยายการลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ด้วยกระบวนการและเครื่องมือใหม่
 3. มุ่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมที่มีพนักงานเป็นพลังสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่
 5. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาขับเคลื่อนนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่

การบริหารจัดการ

 1. คณะกรรมการนวัตกรรม (SCG Innovation Committee) กำหนดทิศทางด้านนวัตกรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 2. พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยแนวคิด Innovation Management System

ผลการดำเนินงานปี 2563

 • รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง คิดเป็น 31.5% จากรายได้การขายรวม

โครงการที่สำคัญ

 • ศูนย์ความร่วมมือ SCG-CAS ICCB Innovation Hub
  • เอสซีจีร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (China Academy of Sciences, CAS) จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ SCG-CAS ICCB Innovation Hub เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนในกองทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ระดับสูงในจีน สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยไทยกับจีนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเข้าถึงสิทธิในเทคโนโลยี โดยเน้น 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เคมีภัณฑ์มูลค่าสูง ธุรกิจพลังงานใหม่ และสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Nexter Ventures ลงทุนในสตาร์ทอัพร้านขายยา
  • Nexter Ventures ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นกองทุนที่แสวงหาการร่วมทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลก เน้นด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง โลจิสติกส์รวมไปถึงด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ในปี2563 ได้จับมือกับ Mitsubishi Corporationและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมระดมทุนใน Arincare สตาร์ทอัพไทยด้านระบบบริหารร้านขายยา เพื่อผลักดันและสนับสนุน Health Tech Ecosystem ของประเทศ
 • AddVentures ขยายการลงทุนในสหรัฐอเมริกา
  • AddVentures by SCG หน่วยงานด้านการลงทุนสตาร์ทอัพที่มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตทั่วโลก ปี2563 ลงทุนผ่านกองทุนอีก 1 กองทุน คือ SVB Capital รวมทั้งหมด 5 กองทุน และลงทุนโดยตรงในสตาร์ทอัพอีก 4 บริษัท ได้แก่ Janio, Printerous, TaniHub และ Bizongo รวมทั้งหมด 16 บริษัท
 • โครงการ Ignitor เร่งการเชื่อมต่อเอสซีจีกับสตาร์ทอัพ
  • หน่วยงานของเอสซีจีที่มีอยู่กว่า 300 บริษัทต่างกำลังวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เอสซีจีจึงจัดตั้งโครงการ Ignitor เข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเอสซีจีกับเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพ โดย Ignitor จะคอยวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อค้นหาเทคโนโลยีจากทั่วโลกที่เหมาะสมกับการนำมาใช้และขยายผลได้ต่อ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเร็วและประสิทธิภาพด้านการวิจัย พัฒนาของเอสซีจีให้ได้ผลลัพธ์เร็วขึ้น
 • Roots เข้าสู่ระยะ FLY
  • โครงการ Internal Startup HATCH-WALK-FLY สนับสนุนให้พนักงานของเอสซีจีสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ปี2563 มีสตาร์ทอัพเข้าสู่ระยะ FLY หรือระยะขยายผลสร้างการเติบโตอีก 1 ธุรกิจ คือ Roots แพลตฟอร์มสำหรับการจัดหาสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้มีสตาร์ทอัพเข้าสู่ระยะ FLY แล้วทั้งหมด 6 ธุรกิจ
 • Intellectual Property Champion
  • เอสซีจีมุ่งมั่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปีมีระบบครอบคลุมการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (IP Ideation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมแล้วมากกว่า 2,500 ฉบับ และเป็นสิทธิบัตรที่สามารถบังคับใช้สิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 789 ฉบับ