Close
31 May 2018

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

สำหรับเอสซีจี ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทำนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน ดังนั้นเอสซีจีให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ เอสซีจีใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความยั่งยืนภายใต้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างโอกาสที่เกิดขึ้นร่วมกันภายใต้ระบบการติดตาม ตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพกับเอสซีจี

เป้าหมาย

  • คู่ธุรกิจ 80% ของมูลค่าการจัดหาแสดงความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีภายในปี 2563
  • Focused Supplier เข้าร่วมโครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 100% ภายในปี 2563

กลยุทธ์

 1. คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
คัดเลือกคู่ธุรกิจโดยคำนึงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จัดการตรวจประเมินและให้การรับรองคู่ธุรกิจทุกรายเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

 2. ประเมินความเสี่ยงและการจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ ควบคู่กับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) โดยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และนำผลมาจัดกลุ่มคู่ธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาคู่ธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยง

 3. พัฒนาและยกระดับศักยภาพคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
จัดทำแผนพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยง และต่อยอดพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของคู่ธุรกิจให้พร้อมเติบโตไปกับเอสซีจี

 4. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความสามารถของพนักงาน
จัดให้มีคณะกรรมการดูแลการศึกษาการจัดซื้อ (Procurement Sub Academy Steering Committee) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล วิธีปฏิบัติ ร่วมกับองค์กรจัดซื้อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งงานจัดหาและการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมาย

การประเมินความเสี่ยง และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ

เอสซีจีจัดการประเมินความเสี่ยงในการบริหารห่วงโซ่ อุปทานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 ปรับปรุงกระบวนการจัดกลุ่มคู่ธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและความสำคัญ โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spend Analysis) และเพิ่มความชัดเจนในการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจ เพื่อจำแนกคู่ธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ (Critical Supplier) และ รายละเอียดในการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental Social and Governance : ESG) เพื่อจำแนกคู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (High Potential Sustainability Risk Supplier) ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการคู่ธุรกิจ (Supplier Management) แต่ละกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การกระจายแหล่งที่มา (Diversified Source of Supply) การตรวจประเมินคู่ธุรกิจ (Supplier Assessment) การปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกับคู่ธุรกิจ (Corrective Action) เช่น การให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Go Green Together) ตลอดจนการวางแผนพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Supplier Development for Sustainability Program) ร่วมกับคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นที่ จะร่วมงานและเติบโตไปกับเอสซีจี (Focused Supplier)

แนวทางบริหารจัดการคู่ธุรกิจ

การกำกับดูแลและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ

เอสซีจีจัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ดูแลแรงงาน สิทธิมนุษยชน และความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการตรวจประเมินและการรับรองคู่ธุรกิจ เพื่อประเมินความเสี่ยง กำหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม