Close
1 November 2019

ความสำเร็จที่โดดเด่น ปี 2561

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

  • โรงงานปูนซีเมนต์ของเอสซีจีทุกโรงงานในประเทศไทยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green Industry Level 5 : Green Network) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • รางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากการเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • รางวัล Thailand Green and Smart Mining Award 2019 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเป็นต้นแบบการบริหารจัดการเหมืองในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดในทุกขั้นตอน
รางวัล Thailand Green and Smart Mining Award 2019 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัล Thailand Green and Smart Mining Award 2019 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจเคมิคอลส์

  • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (Green Industry Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 4
  • นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาพัฒนาชุมชนโดยจัดทำต้นแบบ “บ้านปลารีไซเคิล” จากขยะพลาสติกที่พบบริเวณชายหาดและแหล่งชุมชนและร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านจัดทำบ้านปลาจากท่อพลาสติกที่เหลือจากการขึ้นรูปรวมกว่า 1,600 หลัง วางลงสู่ใต้ทะเล ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด
  • ต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยรวบรวมพลาสติกใช้แล้วจากการคัดแยกขยะพลาสติกมาเข้ากระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก ผสมกับยางมะตอย เพื่อใช้ปูถนน ทำให้ถนนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและช่วยต้านทานการกัดเซาะของน้ำดียิ่งขึ้นเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี กับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
บ้านปลา

กิจกรรม “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที… จิตอาสาสร้างบ้านปลาเอสซีจี”

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

  • พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก (R-1) ซึ่งใช้วัสดุชนิดเดียวกันประกบหลายชั้น (Multilayer Laminated : Mono Material) ทำให้รีไซเคิลได้
  • พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารเยื่อธรรมชาติ (Pulp Mold) ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” ที่ผลิตด้วยเยื่อจากป่าปลูกที่เอสซีจีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพิ่มรายได้รวมทั้งพัฒนาหลอดกระดาษสำหรับสัมผัสอาหารซึ่งย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
  • ร่วมมือกับห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าในโครงการใช้ถุงรีไซเคิลและย่อยสลายง่ายเพื่อเป็นอีกทางเลือกของการใช้บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
  • จัดโครงการ “Green Mart – ตลาดสีเขียว” เป็นปีที่ 5 สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชนรอบโรงงาน และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
“Rethink Packaging คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

“Rethink Packaging คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

หัวข้อข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง