Close
30 May 2018

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

กลยุทธ์:

  • การสร้างคุณค่าขององค์กร เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพ และความสามารถเข้ามาร่วมงาน เสริมสร้างคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูด ผู้มีศักยภาพและความสามารถในทุกระดับสาขา อาชีพ ให้เข้าร่วมทำงานกับเอสซีจี
  • ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เสริมสร้างความผูกพันให้พนักงานเกิดความรู้สึก เป็นหนึ่งเดียว พร้อมก้าวสู่เป้าหมายและความสำเร็จ ร่วมกัน จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

การดูแลพนักงาน

Health Center

กลยุทธ์ : ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี ให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันกับองค์กร

การดำเนินการ : เอสซีจีสำนักงานใหญ่ จัดสร้างอาคาร Health Center ซึ่งเป็นตึกรูปทรงทันสมัย 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวเอสซีจี โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็น 2 ส่วน พื้นที่ส่วนแรกคือ Health Care บริเวณชั้น 1-2 มีคณะแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้บริการตรวจรักษาทั่วไป และบริการเฉพาะทาง เช่น การทำกายภาพบำบัด เป็นต้น เปิดให้บริการในวันทำงานจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. โดยไม่หยุดพักตอนเที่ยง พื้นที่ ส่วนที่ 2 เป็น Health Club ในบริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ ชั้น 3 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ และชั้น 4-5 เป็น ห้องฟิตเนส ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกายต่างๆ ที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์เวตเทรนนิง (Weight Training) และยังจัดกิจกรรม เช่น การเต้นซุมบา โยคะ โดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพคอยให้บริการ เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.

การพัฒนาพนักงาน

กลยุทธ์ 

สร้างการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค

ยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Competency) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจอย่างแท้จริงและพร้อมรับมือกับความท้าทายและการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และบทบาทในการเป็นโค้ชของผู้บังคับบัญชา

พนักงานต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุนรวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ

เชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงานเข้ากับระบบบริหารจัดการ Talent และระบบ HR อื่น

เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับความจำเป็นของธุรกิจ โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้พัฒนาพนักงานกับระบบ HR อื่นๆ ขององค์กร เช่น การเจริญเติบโตของพนักงานรวมทั้งระบบบริหารจัดการ Talent เป็นต้น

พัฒนาความสามารถของพนักงานและผู้นำ

พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาผู้นำให้มีทัศนคติ ความรู้และความสามารถ และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพขึ้นเป็นกำลังสำคัญของเอสซีจีได้

สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้

ใช้ระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค และเกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เข้ามาใช้ในการเรียนรู้ เช่น E-learning, Micro Learning หรือ Gamification

การสร้างคุณค่าขององค์กร เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพ และความสามารถเข้ามาร่วมงาน

เสริมสร้างคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูด ผู้มีศักยภาพและความสามารถในทุกระดับสาขา อาชีพ ให้เข้าร่วมทำงานกับเอสซีจี

ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เสริมสร้างความผูกพันให้พนักงานเกิดความรู้สึก เป็นหนึ่งเดียว พร้อมก้าวสู่เป้าหมายและความสำเร็จ ร่วมกัน จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร