Close
31 May 2018

การดูแลสังคมและชุมชน

เป้าหมายของเรา

ชุมชนและสังคมสามารถเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ จนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมเป็นต้นแบบขยายผลของความสำเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ

‘ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม’ เป็นอุดมการณ์ที่เอสซีจียึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน  เราทุ่มเทเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการจัดการกับปัญหาส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของคน ผ่านการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ

 

กลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของเอสซีจี

  1. พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และขยายผลจากชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนเครือข่าย
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม

 

Our Priority

 

โครงการรักษ์น้ำเพื่ออนาคต

น้ำมีความจำเป็นต่อทุกชีวิต ทั้งการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมาก ดังนั้น เอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างอย่างยืน โดยเราได้ดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่ออนาคตมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยมุ่งให้ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องน้ำ และพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

บ้านปลา เพื่ออาชีพประมงที่ยั่งยืน

กลุ่มประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยองประสบปัญหาปริมาณปลาและสัตว์น้ำมีจำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เอสซีจีได้ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) และกลุ่มประมงพื้นบ้านดำเนินโครงการ “บ้านปลา” ในจังหวัดระยองมาตั้งแต่ปี 2555  ภายใต้แนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่ม (Waste to Value) เราได้คิดค้นและพัฒนา “นวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE100” เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยจำลองของสิ่งมีชีวิตในทะเล (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์

 เอสซีจีตระหนักถึงความเสี่ยงจากปฏิบัติงานขนส่งและอุบัติเหตุบนท้องถนน เราจึงได้จัดตั้ง “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับรถและเพื่อลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานและผู้รับเหมา  เราเชื่อว่าการขับขี่ที่ปลอดภัยจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ผู้สัญจรบนท้องถนน และสังคม (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

Social Contribution ในปี 2561