Close
18 August 2021

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีบริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจมาร่วมพิจารณากับประเด็นจากการประเมินความเสี่ยง ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดในอนาคต

ทั้งนี้เอสซีจีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้รับรู้มุมมอง ข้อมูลและข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์ ก่อนนำผลทั้งหมดมาดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดการประเด็นต่างๆ สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

กระบวนการทั้งหมดนี้เอสซีจีอ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 และเกณฑ์การประเมินองค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Dow Jones Sustainability Assessment Criteria)

กระบวนการประเมินและจัดลำดับความสำคัญประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญของเอสซีจี (Enterprise Materiality)