Close
1 September 2020

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน  เอสซีจีให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก สร้างความเชื่อมั่น และสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับเอสซีจี

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีจำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้  ชุมชน หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม/นักวิชาการ/ผู้นำความคิด และคู่แข่ง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของของเอสซีจีในระดับที่ต่างกัน  เอสซีจีจึงประกาศนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Engagement Policy) เป็นครั้งแรกในปี 2553 และทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นฉบับแก้ไขปี 2560 เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และมีหลักในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ครบถ้วน เหมาะสม และเป็นธรรม

นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถสร้างคุณค่าร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและเอสซีจีในระยะยาว เอสซีจีได้พัฒนาคู่มือการสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Guidance for Stakeholder Engagement) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในการรับรู้มุมมอง ทัศนคติ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อเอสซีจี รวมถึงประเด็นที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสให้เอสซีจีได้พัฒนาการดำเนินงานหรือสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมต่อไป

แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลตอบรับและความคาดหวังที่ได้จากกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย จะถูกนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุง ต่อยอด และสร้างสรรค์การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม รวมถึงการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับการดำเนินงาน ส่งมอบคุณค่า และพัฒนาศักยภาพขององค์กร ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของเอสซีจี