Close
29 May 2018

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจ ทำให้การเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียมีความซับซ้อน อีกทั้งยังมีความคาดหวังสูงขึ้น เอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างใกล้ชิด ตลอดจนแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาว

ผู้มีส่วนได้เสียมีทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเอสซีจี กลุ่มที่อาจมีผลกระทบต่อเอสซีจี และขยายถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีด้วย ซึ่งเอสซีจีได้กำหนด จำแนก และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็น 12 กลุ่ม ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล และการมีส่วนร่วม ให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม