Close
2 July 2020

นโยบายและโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ให้ เข้าเป็นส่วนสำคัญของแผนงานการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการดูแลผ่านมิติทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านเศรษฐกิจ และให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการประเด็นที่สำคัญ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

คณะกรรมการและคณะทำงานที่บริหารจัดการประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และกำหนดงบประมาณสำหรับการดำเนินการด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดการต่อยอดไปในมิติต่างๆ และส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติ

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหาร และแผนการจัดการความเสี่ยง
 • กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้การสนับสนุนและติดตามงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
 • มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีเป็นประธาน และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละสายธุรกิจเป็นกรรมการ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

 • กำหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ
 • จัดทำประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Materiality เพื่อให้เกิดการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
 • ปัจจุบันมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีเคมิคอลส์ เป็นประธานฯ และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่จากทุกกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานส่วนกลางเป็น คณะกรรมการ

คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • จัดทำนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเสี่ยงให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • สร้างวินัยพื้นฐานในการทำงาน ทัศนคติความตระหนัก และเสริมสร้างความรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย จากการทำงาน

คณะกรรมการพลังงาน เอสซีจี

 • กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ ให้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นองค์กรที่ใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • จัดทำนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเอสซีจี
 • ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความ เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเอสซีจี
 • สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงานเอสซีจี

คณะทำงานจัดการของเสียอุตสาหกรรม

 • ติดตามและบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการไม่กำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) และนโยบาย 3Rs
 • กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการของเสียโดยเอสซีจีเองให้ได้มากที่สุด
 • ส่งเสริมและประสานงานเพื่อนำของเสียไปใช้ประโยชน์โดยการ Reuse/Recycle ด้วยการวิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

คณะทำงานด้านการจัดการน้ำ

 • กำหนดนโยบาย ติดตาม อำนวยการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำของเอสซีจีสู่การปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่เป็นรูปธรรม และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ส่งเสริมและประสานงานเพื่อนำน้ำอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ Reuse/Recycle ด้วยการวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

คณะกรรมการ Eco Product

 • กำกับดูแลการสร้างคุณค่าเพิ่มสู่ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลายน้ำ (Downstream Supply Chain) เพื่อให้มีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งที่รับรองโดยองค์กรภายนอกและฉลาก SCG eco value เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค

คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ

 • กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทาง ชีวภาพ (Biodiversity) ของเอสซีจีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และเคารพในภูมิปัญญา พื้นบ้านและวิถีชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย
 • สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้และมีศักยภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
 • สื่อสารและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน (ภายใต้คณะทำงานวิชาชีพSupplyChain)

 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานในการพัฒนาคู่ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream Supply Chain) ให้ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขยายขอบข่ายจากการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน