Close
23 June 2020

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศต่อความยั่งยืนของโลก เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ กำลังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสมดุลในธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเอสซีจีจึงมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและนำดัชนีชี้วัดที่เป็นสากลมาใช้ประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการ เพื่อให้เอสซีจีเป็นองค์กรต้นแบบด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย

กิจการซีเมนต์

  • สร้างสมดุลนิเวศเชิงบวก (Net Positive Impact) ในพื้นที่หลังปิดเหมืองหินปูน โดยเริ่มเหมืองแรกในปี 2595
  • ภายในปี 2565ดัชนีความคล้ายคลึงในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูนต้องใกล้เคียงกับในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่เป็นป่ากันชน (Similarity Index) ที่ระดับมากกว่า 60%

ธุรกิจแพ็คแกจจิ้ง

  • มีพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC อย่างน้อย 10% ของพื้นที่สวนป่า

กลยุทธ์

  • บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยมีตัวชี้วัดที่เป็นสากล
  • เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์

ผลการดำเนินการ ปี 2562

กิจการซีเมนต์ เหมืองหินปูนทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย

  • มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ครบ 100%
  • จัดทำแผนการจัดการความหลายทางชีวภาพครบ 100%
  • ทำการฟื้นฟูเหมืองในส่วนที่ไม่ได้ทำเหมือง 212 เฮกเตอร์ คิดเป็น 9.3% ของพื้นที่ๆ เปิดการทำเหมือง

ธุรกิจแพ็คแกจจิ้ง

  • พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ FSC มี 6,048 ไร่ คิดเป็น 23.75% ของพื้นที่สวนป่า