Close
27 April 2021

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน

ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น นำมาซึ่งความร่วมมือของทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้นวัตกรรมในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามความตกลงปารีส ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 โดยกำกับดูแลและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามแนวทางสากลในทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมาย

 • ภายในปี 2593 การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
 • ภายในปี 2573 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 28% เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550
 • ภายในปี 2568 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550
 • ภายในปี 2568 ลดการใช้พลังงานลง 13% เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

กลยุทธ์

 • เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและแหล่งพลังงานสะอาดทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
 • ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 (Net Zero in 2050)
 • พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนบกป่าชายฝั่ง และหญ้าทะเล ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
 • จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ

ผลการดำเนินการ ปี 2563

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10.9% เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550
 • ลดการใช้พลังงาน 7.6% เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550
 • สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทน 14.3%