Close
4 May 2021

การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

เอสซีจียึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการของเสีย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย การจัดการของเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เอสซีจีจึงพยายามกำกับดูแลการส่งของเสียไปจัดการภายนอก และเพิ่มการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เป้าหมาย

  • ตั้งแต่ปี 2555 การนำของเสียอันตรายและไม่อันตรายจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบเป็นศูนย์ทุกปี
  • ภายในปี 2568 ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดต่อตันการผลิต 70% เทียบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557

กลยุทธ์

  1. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิด
  2. บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งของเสียอันตราย และไม่อันตรายภายในเอสซีจีให้มากที่สุด
  3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย (R&D)
  4. การจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยไม่ฝังกลบ
  5. ลดการกำจัดของเสียโดยการเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงาน

การดำเนินงานปี 2563

  • ของเสียอันตรายที่นำไปฝังกลับ 0.0043% และของเสียไม่อันตรายที่นำไปฝังกลบ 0.8915%
  • ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดต่อตันการผลิต 99% เทียบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557