Close
27 April 2021

การบริหารจัดการน้ำ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำไม่พอเพียงต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ เอสซีจีบูรณาการเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ (AQUEDUCT ของ WRI) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มอุตสาหกรรมในการกำหนดแผน และการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำภายในกระบวนการผลิต

เป้าหมาย

  • ภายในปี 2568 ลดการใช้น้ำจากภายนอกลง 23% เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557

กลยุทธ์

  • ลดความเสี่ยงด้านน้ำด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
  • ลดการใช้น้ำด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิตและสินค้า
  • บำบัดน้ำทิ้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ติดตามปริมาณและคุณภาพ รายงานอุบัติการณ์ สอบสวนสาเหตุ แก้ไข และลดการปล่อยน้ำทิ้ง
  • นำน้ำเสียผ่านการบำบัดกลับมาใช้งาน
  • ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ และสนับสนุนน้ำให้ชุมชนและเกษตรกรรม
  • พัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน้ำ

ผลการดำเนินการ ปี 2563

  • ลดการใช้น้ำจากภายนอก 15.0% เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557
  • สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ 11.6%