Close

ด้านบรรษัทภิบาล

การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

เอสซีจีมี “อุดมการณ์” ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม พนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เอสซีจีได้รับความเชื่อถือในฐานะองค์กรชั้นแนวหน้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

Read More