Close

ด้านบรรษัทภิบาล

การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

หลักการที่สำคัญเพื่อให้การดำเนิน ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ตลอดจนสนับสนุน การเติบโตและการขยายธุรกิจของเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง คือการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นการประพฤติปฏิบัติตามหลักอุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งมากกว่าการปฏิบัติตาม กฎระเบียบพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม รวมทั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

Read More