สิ่งแวดล้อม

YTD ไตรมาส 3/2565 Last Update

ของเสียไม่อันตรายที่นำไปฝังกลบ

0

%
ของเสียอันตรายที่นำไปฝังกลบ

0

%
สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้

0

%
ปริมาณการใช้น้ำจากภายนอกที่ลดลง (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

0

ล้านลูกบากศ์เมตร

0

%
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทน

0

%
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (เทียบกับปีฐาน YTDQ3/2563)

0

ล้านตัน CO2

0

%