การพัฒนาอย่างยั่งยืน


เอสซีจี องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ Net Zero และสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีดําเนินการและทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นองค์กรต้นแบบด้านการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านแนวคิด SCG Circular Way ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบ “สิ่งที่ดีกว่า” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงอันเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ สามารถปรับตัวกับความผันผวนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก

Passion for Integrity

มุ่งมั่นในการสร้างพฤติกรรมที่เป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ (Enterprise Materiality)

เอสซีจี บริหารจัดการประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ (Enterprise Materiality)

เอสซีจี บริหารจัดการประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งทางด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไป

เศรษฐกิจหมุนเวียน

การผลิตสินค้า พัฒนาบริการและโซลูชัน โดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบอย่างยั่งยืน

สุขภาพ และความปลอดภัย

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานคู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผลการดำเนินงาน

เอสซีจีจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2544 โดยนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเอสซีจี และผู้บริหารเอสซีจีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Feature Stories

“ปลูก ลด ร้อน” เชื่อมโยงชุมชน ขยายพื้นที่ธรรมชาติ

มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ Net Zero

เครือข่ายความร่วมมือมุ่งมั่นสร้างพลังสู่ความยั่งยืน

ร่วมมือ รวบรวม และคัดแยก จุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจหมุนเวียน

ลดเหลื่อมล้ำ ด้วยพลังชุมชน

SCG 

NEWS CHANNEL

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ
ปี 2563 เอสซีจีได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องตอบสนองอย่างจริงจัง ผ่านการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญ 5 เป้าหมาย
ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

INTEGRATING ESG TOWARDS SUSTAINABLE GROWTH