กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีดําเนินการและทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นองค์กรต้นแบบด้านการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านแนวคิด SCG Circular Way ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบ “สิ่งที่ดีกว่า” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงอันเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ สามารถปรับตัวกับความผันผวนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก

Passion for Integrity

มุ่งมั่นในการสร้างพฤติกรรมที่เป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ (Enterprise Materiality)

เอสซีจี บริหารจัดการประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ (Enterprise Materiality)

เอสซีจี บริหารจัดการประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งทางด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไป

เศรษฐกิจหมุนเวียน

การผลิตสินค้า พัฒนาบริการและโซลูชัน โดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบอย่างยั่งยืน

สุขภาพ และความปลอดภัย

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานคู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผลการดำเนินงาน

เอสซีจีจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2544 โดยนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเอสซีจี และผู้บริหารเอสซีจีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Feature Stories

ร่วมมือ รวบรวม และคัดแยก จุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจหมุนเวียน

มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ Net Zero

Items นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

นวัตกรรม” ในวิกฤต เอสซีจี สู้โควิด 19

มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สู่ความเป็นเลิศ

Innovation for Sustainability

Advance Recycling (SCGC)

BIM (Building Information Modeling)

CPAC Green Solution (CBM)

Emiss Pro (SCGC)

INNOVATIVE PACKAGING (SCGP)

SCG Floating Solar Solution

SCG HVAC Air Scrubber นวัตกรรมบำบัดอากาศเสีย (CBM)

SCG Solar Roof Solution (CBM)

SCGC Green Polymer (SCGC)

SCG 

NEWS CHANNEL

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา

SD/ESG Highlight (VDO Clip)

เอสซีจีได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องตอบสนองอย่างจริงจัง ผ่านการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญ 5 เป้าหมาย
ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

INTEGRATING ESG TOWARDS SUSTAINABLE GROWTH