Close

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

HIGHLIGHT
FLOATING SOLAR
FARM
เอสซีจี เคมิคอลส์ นำจุดเด่นของตนเองจากการเป็นธุรกิจปิโตรเคมีผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ผนวกกับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ร่วมกันคิดค้นและสร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จเป็น “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ”
Image is not available
HIGHLIGHT
7 th SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SYMPOSIUM 2018
เอสซีจีกำหนดจัดงาน SD Symposium 2018 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ภายใต้แนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยกรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

ด้านบรรษัทภิบาล

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ความภาคภูมิใจของ SCG

SUSTAINABILITY REPORT

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTACT

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2586 3333