Close

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ให้ เข้าเป็นส่วนสำคัญของแผนงานการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการดูแลผ่านมิติทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านเศรษฐกิจ และให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการประเด็นที่สำคัญ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

Read More

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

Read More

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีบริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจมาร่วมพิจารณากับประเด็นจากการประเมินความเสี่ยง ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดในอนาคต

Read More

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของเอสซีจี ช่วยให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

Read More

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจ ทำให้การเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียมีความซับซ้อน อีกทั้งยังมีความคาดหวังสูงขึ้น เอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างใกล้ชิด ตลอดจนแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาว

Read More