ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี จำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ทั่วโลกกำลังเจอวิกฤติปัญหามากมาย ทั้งโลกร้อน มลภาวะ ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนทรัพยากร เอสซีจี จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำแนวทางดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ มุ่งวิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผลิตนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมลดปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ออกฉลากรับรองตนเองด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับสินค้าและบริการของเอสซีจี หรือ GREEN CHOICE ภายใต้สโลแกน “คุณเลือก เพื่อโลกได้” มาเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น และมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลกและดีต่อคุณภาพชีวิต ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ชัดเจนของกลุ่มสินค้าที่มีฉลากรับรอง

เอสซีจียังถือเป็นองค์กรไทยรายแรกที่กำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG ECO VALUE เมื่อปี 2552 โดยกำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิง มาตรฐาน ISO14021: Environmental Labels and Declarations-Self-Declared Environmental Claims ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อาทิ การออกแบบ ลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำในการผลิต และการใช้พลังงานของผู้บริโภค การใช้วัสดุและพลังงานหมุนเวียน การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแต่งตั้งงคณะทำงานพิจารณาด้านเทคนิค เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองสินค้าและบริการที่ได้ฉลาก ซึ่งปัจจุบันฉลาก SCG eco value ได้พัฒนาเป็นฉลาก “Green Choice” เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย และเปรียบเสมือนทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ