นับตั้งแต่องค์กรก่อตั้งในปี 2456 เอสซีจีได้ดำเนินธุรกิจและปลูกฝังให้พนักงานยึดมั่นในอุดมการณ์เอสซีจีซึ่งประกอบด้วย “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นใน ความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่คำนึงถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคม สร้างสรรค์สินค้าบริการและโซลูชัน ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

การขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สภาวะการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมยุคใหม่ กลับยิ่งสร้างความมุ่งมั่นให้เอสซีจีดำเนินธุรกิจบนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย ESG 4 Plus คือ มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลัก ความไว้วางใจและโปร่งใส

โดยนำหลักการ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) มาปฏิบัติใช้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามมาตรฐานการรายงานข้อมูลด้าน ESG ในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของเอสซีจี

ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความตระหนักรู้ในหลัก GRC เข้าใจเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบสามารถประเมินและรู้เท่าทันความเสี่ยง และปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และนำมาปฏิบัติใช้ในการทำงานตลอดเวลา จนกลายเป็นพฤติกรรมที่พึงมีทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย

 • พนักงานเรียนรู้และทดสอบ ด้านจริยธรรมผ่าน Ethics e-Testing 100%
 • เป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตลอดเวลา
 • ไม่เกิดกรณีคอร์รัปชัน
 • ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

กลยุทธ์

 1. สร้างเสริมความรู้ความสามารถเรื่องการกํากับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานเอสซีจี
 2. ปรับปรุงหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีและจรรยาบรรณเอสซีจีให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์มาตรฐานสากล ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 3. ประเมินและตรวจสอบเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยใช้ระบบเชิงป้องกันประกอบด้วยแบบทดสอบจริยธรรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 3 ระดับ (หน่วยปฏิบัติงาน หน่วยงานสนับสนุนและกำกับการปฏิบัติงาน และสำนักงานตรวจสอบ) และระบบรับข้อร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงได้
 4. สื่อสารและจัดฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณแก่หน่วยงานกํากับดูแล พนักงาน รวมถึงคู่ค้าและคู่ธุรกิจเป็นประจํา เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่โปร่งใส

การสื่อสารและอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณเอสซีจีและหลัก GRC (Governance, Risk and Compliance)

ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารเพื่อเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนสามารถนำจรรยาบรรณเอสซีจีไปใช้ทุกการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้กว้างขวางมากขึ้น เพื่่อให้มั่นใจว่าการดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีีเป็นไปด้วยความ “เป็นธรรมและโปร่งใส” สอดคล้องกัับ แนวทาง ESG 4 Plus ผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 • จัดทำสื่อการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ GRC เช่น GRC Intranet SCG Code of Conduct Intranet เผยแพร่ GRC VOICE e-Newsletter คู่มือ SCG GRC e-Rulebook คู่มือ ESG Guideline on MD Guidebook
 • สื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงาน (Tone at the Top) จัดทำหลักสูตร E-learning สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ ในรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
 • ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ GRC Helpline

การให้ความรู้และทดสอบจริยธรรมพนักงาน Ethics e-Testing

ปี 2566 เป็นปีที่ 9 ที่เอสซีจีจัดทําแบบทดสอบจริยธรรมของพนักงาน Ethics e-Testing มาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้้าที่และความรับผิิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบในเรื่่องคุุณธรรม อุุดมการณ์เอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่่อต้าน คอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับเรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย โดยในปี 2566 เพิ่มการปรับสัดส่วนแบบทดสอบให้กลุ่มวิชาชีพที่มีความเสี่ยง เช่น งานจัดซื้อ รัฐกิจสัมพันธ์ การขายและการตลาด เป็นต้น

ปี 2566 พนักงานเอสซีจีทำแบบทดสอบจริยธรรมผ่านเกณฑ์ 100% และนอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำข้อสอบที่่พนักงานตอบผิดบ่อยมาสื่อสารให้้พนักงานเกิิดความเข้าใจที่่ถููกต้้อง แบบทดสอบจะมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

….

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในสารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่สื่อสารถึงทุกคนในองค์กร เพื่อยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Second Line) เป็นผู้สนับสนุนการนำระบบการบริหารงานดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา กำหนดการควบคุม และร่วมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมของเอสซีจี เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเอสซีจี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกคน ซึ่งจะส่งเสริมให้เอสซีจีเติบโตอย่างมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 

นโยบายในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ 

ตั้งแต่ปี 2560 เอสซีจีกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายสำคัญ 3 เรื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกประเทศที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Policy) 
 2. นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) 
 3. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) 

   

การแข่งขันทางการค้า 

นำระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System-CMS) มาใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีระบบการติดตามที่มีประสิทธิภาพ 

ที่ผ่านมาเอสซีจีและพนักงานเอสซีจีไม่มีคดีความหรือถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งไม่เคยโดนลงโทษหรือต้องจ่ายค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  นอกจากนี้ยังไม่พบการร้องเรียนภายในใดว่าพนักงานกระทำการฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า 

สนับสนุนบทบาทผู้บริหาร 

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน ตามแนวทางบรรษัทภิบาลและการยึดมั่นในจรรยาบรรณเอสซีจี การจัดกิจกรรมให้กรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วม 

แบบทดสอบจริยธรรม (Ethics e-testing) 

เอสซีจีมีการใช้แบบทดสอบจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ในการประเมิน การตรวจสอบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมให้แก่พนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี ผ่านแบบทดสอบ “Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing” เพื่อให้สามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2566 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 และ SCG e-Policy e-Testing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพิ่มการปรับสัดส่วนแบบทดสอบให้กับกลุ่มวิชาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานจัดซื้อ รัฐกิจสัมพันธ์ การขายและการตลาด เป็นต้น โดยพนักงานของเอสซีจีที่ทำการทดสอบทุกคนผ่านการทดสอบ นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงานโดยนำข้อสอบที่พนักงานตอบผิดบ่อยครั้งมาสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง แบบทดสอบจะมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นอกจากจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแล้วยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเรื่องการบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ (Integrated GRC) และการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG 4 Plus) ของเอสซีจี

กำหนดให้พนักงานเอสซีจีต้องทดสอบวัดความรู้ในเรื่อง Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing ต้องผ่่านการทดสอบด้วยเกณฑ์์ร้อยละ 100 เพื่่อให้้พนักงานรับทราบ ตระหนัก และเกิดความเข้าใจสามารถนำไป ปฏิิบัติได้ถูกต้อง

การต่อต้านคอร์รัปชัน 

เอสซีจีให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งมีการทบทวนตามความเหมาะสม และได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี (SCG Code of Conduct) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติของพนักงานเอสซีจีปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีการสื่อสารและอบรมให้พนักงานเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติครอบคลุมถึงบริษัทย่อย มีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ สร้างระบบงานเชิงป้องกัน กำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีสำนักงานตรวจสอบประเมินการปฏิบัติตามนโยบายฯ แล้วรายงานต่อคณะจัดการเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึง ได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจแนวการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี และเป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยในปี 2565 มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

เอสซีจีผ่านการรับรองให้เป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2565 โดยล่าสุดผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี)โดยเกณฑ์การพิจารณารับรองของ CAC ได้ประยุกต์จากกรอบความคิด (Framework) ของ Bribery Act ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ ISO 37001 Anti-bribery Management Systems โดยเอสซีจีได้ดำเนินกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จัดทำแนวปฏิบัติการกำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตาม ISO 19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทหรือหน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และมีสำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบและต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พนักงานจัดการในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีสำนักงานตรวจสอบจัดทำแบบประเมินเรื่องต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Compliance Checklist) ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกันควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในอีกด้วย นอกจากนี้ เอสซีจีได้ขยายขอบเขตการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจโดยสนับสุนนให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

Certified Companies of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้จัดทำช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดพร้อมกำหนดนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการฝ่าฝืนหรือความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ที่่สามารถรองรับการแจ้งเบาะแสทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีีย และกัมพูชา ได้ตลอดเวลาหรือแจ้งด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งเป็นจดหมายหรืออีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่่ ind_dir@scg.com ตลอดจนได้กำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อร้องเรียน พร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผ่านรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 

การตรวจสอบข้อร้องเรียน 

ในปี 2566 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและบุคลากรของเอสซีจีมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบบริษัท อุดมการณ์เอสซีจี และจรรยาบรรณ รวมทั้งสิ้น 55 เรื่อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 54 เรื่อง (รวมข้อร้องเรียนของปี 2565 จำนวน 14 เรื่อง) ทั้งหมดนี้ไม่มีเรื่องการคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่มีมูลค่าความเสียหายดังนี้

25622563256425652566
จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด3038305155
จำนวนข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ2933284554
ประเภทข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ    
   1. ผิดจรรยาบรรณหรือทุจริต    
      1.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน31446
      1.2 คอร์รัปชัน00000
      1.3 การละเมิดสิทธิมนุษยชน00011
          1.3.1 การล่วงละเมิดทางเพศ00001
          1.3.2 การล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นๆ00010
      1.4 การแข่งขันทางการค้า00000
      1.5 การใช้ข้อมูลภายใน00000
      1.6 การฟอกเงิน00000
      1.7 การจัดการข้อมูลภายใน00000
      1.8 อื่นๆ02260
  2. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท8861518
     2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล00000
     2.2 อื่นๆ8861518
  3. ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน1822161929

การสนับสนุนต่อภาคส่วนต่างๆ 

เอสซีจีบริษัทชั้นนำของประเทศไทย มีบทบาทเข้มแข็งในการสนับสนุนช่วยเหลือ มูลนิธิ องค์กรการกุศล สมาคมการค้าต่าง สมาคมธุรกิจ และกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี ในฐานะกลุ่มต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและความต้องการด้านต่างๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อแนะนำต่างๆ  โดยให้การสนับสนุนองค์กรดังกล่าว ทั้งในด้านมูลค่าที่เป็นตัวเงินและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการนั้นๆ

เอสซีจีวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยมีนโยบายไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือบุคคลผู้มีอิทธิพลทางการเมือง หรือนักวิ่งเต้นทางการเมือง หรือผู้ได้รับประโยชน์ทางการเมือง และอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (การรณรงค์หาเสียง การซื้อเสียง กิจกรรมเพื่อการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ ) รวมทั้งมีนโยบายไม่จ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานรัฐซึ่งหมายถึงการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลหรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดและทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม

ในปี 2566 เอสซีจียังคงมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การยกระดับการจัดการขยะพลาสติก เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้น ตามรายละเอียดสถานะการเข้าร่วมโครงการที่แสดง ต่อไปนี้ 

ประเด็นสำคัญหรือหัวข้อสถานะการเข้าร่วมรายละเอียดการมีส่วนร่วม (การสนับสนุน)มูลค่าการสนับสนุนทั้งหมดในปี 2565 (บาท)
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำสนับสนุนเอสซีจีเผชิญกับความท้าทายหลายภายใต้วิกฤติซ้อนวิกฤติเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ทั่วประเทศและทั่วโลก ไม่เพียงแต่ปัญหาเงินเฟ้อที่เป็นผลมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น เอสซีจีมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการเตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เอสซีจีให้การสนับสนุนกับสมาคมและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนานโยบายและกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งเป้าหมายระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยและ Paris Agreement
16,958,840
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสนับสนุนเอสซีจีมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในองค์กร และองค์กรภายนอก ที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ไขปัญหามลพิษขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมและมีส่วนสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งการเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นแหล่งพลังงานทดแทน หรือเป็นวัตถุดิบของการแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ การพัฒนาออกแบบสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น มีอายุใช้งานยาวนาน และลดปริมาณของเสีย หลายโครงการของเอสซีจียังนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไปรีไซเคิลช่วยพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน เอสซีจีจะยังคงจัดทำโครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค10,848,930

เอสซีจี ได้เข้าร่วมและดำรงเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆ ที่อาจมีข้อนำเสนอ หรือ มุมมองต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม เพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลได้นำไปพิจารณา และในทางปฏิบัติ สมาคมและองค์กรเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลต่อรณรงค์ทางด้านการเมืองแต่อย่างใด

องค์กรที่เอสซีจีให้เงินสนับสนุนในปี 2566 7 ลำดับแรก คือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW), สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Cement and Concrete Association (GCCA), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยและสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประเด็นที่ต้องเร่งมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยมิได้ให้การสนับสนุนเพื่อชี้นำองค์กรใดหรือเป็นผู้แทนที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานขององค์กรนั้น

จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)

รายชื่อองค์กรประเภทองค์กรการสนับสนุน25622563256425652566
Alliance to End Plastic Waste (AEPW)องค์กรไม่แสวงผลกำไรความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยยุติขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ15,472,6009,231,4068,083,40016,532,65010,848,930
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)สมาคมทางการค้าความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตซีเมนต์ในประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกแบ่งปันประสบการณ์และ best practice เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนต์ไทยและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนของประเทศ รวมถึงการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 โดยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2 จากการสนับสนุนการผลิตซีเมนต์คาร์บอนต่ำ (Hydraulic Cement) ในปี 2566NANANA6,432,7576,432,757
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)องค์กรไม่แสวงผลกำไรการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผลกระทบเชิงบวกสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเอสซีจีเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและเป็นสมาชิกหลักของ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา SCG ได้ถือปฏิบัติและดำเนินธุรกิจตามแนวทางของ WBCSD รวมทั้งปฏิบัติเป็นต้นแบบและให้คำแนะนำแก่บริษัทอื่นๆ ในประเทศไทย เช่น  การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพและความปลอดภัย กิจกรรมทางสังคม ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล และการตรวจสอบภายนอก3,053,664 2,755,998 1,759,650 3,286,3414,264,153
Global Cement and Concrete Association (GCCA)สมาคมทางการค้าความร่วมมือเพื่อจัดทำ Net Zero Roadmap สำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตผ่านความร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบาย รวมทั้งบูรณาการหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าสู่การดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรสมาชิกสามารถระบุความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญได้NANANA2,777,2883,502,140
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.)สมาคมทางการค้าการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชน ของไทยให้แข็งแกร่งด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะทำให้กลไกการพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก1,415,3531,213,9881,012,596957,5961,376,326
UN Global Compact (UNGC) / สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)*องค์กรไม่แสวงผลกำไรความร่วมมือในการจัดทำกลยุทธ์และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืนสากล เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต และดำเนินการตามเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของสหประชาชาติ16,500311,910297,406615,649875,000
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมทางการค้าความร่วมมือเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือการลงทุน262,364236,256160,099282,694187,464
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)องค์กรไม่แสวงผลกำไรความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านความเป็นผู้นำ ส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ด้านการบริหารจัดการในทางปฏิบัติ และการสนับสนุนโอกาสในการสร้างเครือข่าย49,75530,495321,000
* ในปี 2560 – 2561 เอสซีจีสนับสนุน UN Global Compact โดยจ่ายเงินสนับสนุนให้มูลนิธิ Global Compact

เอกสารดาวน์โหลด

จรรยาบรรณ เอสซีจี
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
นโยบายการแข่งขันทางการค้า
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจี
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ
Tax Reporting and Effective Tax Rate