เอสซีจียึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการของเสีย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย การจัดการของเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เอสซีจีจึงพยายามกำกับดูแลการส่งของเสียไปจัดการภายนอก และเพิ่มการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

เป้าหมาย 

  • ตั้งแต่ปี 2555 การนำของเสียอันตรายและไม่อันตรายจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบเป็นศูนย์ทุกปี 
  • ภายในปี 2568 ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดต่อตันการผลิต 70% เทียบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557 

กลยุทธ์ 

  1. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิด 
  2. บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งของเสียอันตราย และไม่อันตรายภายในเอสซีจีให้มากที่สุด 
  3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย (R&D) 
  4. การจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยไม่ฝังกลบ 
  5. ลดการกำจัดของเสียโดยการเผาทำลาย 

การดำเนินงานปี 2565

  • ของเสียอันตรายที่นำไปฝังกลบ 0% และของเสียไม่อันตรายที่นำไปฝังกลบ 0% 
  • ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดต่อตันการผลิต 99% เทียบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557