การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดหลักอุดมการณ์ 4 เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยกำหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนและแรงงานไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจีตั้งแต่ปี 2530 และมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สะท้อนให้เห็นถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงกิจกรรมของคู่ค้า คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า (Supplier/ Contractor in Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)

จากการควบรวม และขยายธุรกิจในต่างประเทศ เอสซีจีจึงมุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งบริษัทที่เอสซีจีบริหารจัดการ คู่ค้า คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการลงทุนใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี 2012 และยังคงเสริมสร้างการดำเนินงานและรายงานสอดคล้องตาม The United Nations Global Compact (UNGC) Communication on Progress ในระดับ Advanced เป็นประจำทุกปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณเอสซีจี เรื่องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน หน้า 17-19 และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี

เป้าหมาย

 • จำนวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
 • สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการเป็น 27% ในปี 2568
 • 100% ของพนักงานผ่านการอบรมและทดสอบด้านสิทธิมนุษยชนผ่าน Ethics e-Testing

กลยุทธ์

 1. บูรณาการการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในและต่างประเทศ
 2. เสริมสร้างคุณค่า พัฒนา และต่อยอดโครงการการมีส่วนร่วมที่ยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า และสังคมโดยรวม
  • พนักงาน: การเคารพสิทธิเป็นหลักพื้นฐาน และยกระดับการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างในองค์กร
  • คู่ธุรกิจ: มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในการละเมิด และยกระดับคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
  • คู่ค้า: ยกระดับกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า
  • ชุมชน: สร้างการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักการเคารพในสิทธิพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ลูกค้า: ส่งมอบสินค้า บริการ และโซลูชันที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ: บริหารจัดการความเสี่ยงสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากการละเมิดโดยตรง การมีส่วนร่วมในการละเมิด หรือมีความเกี่ยวข้องจากกิจกรรมของเอสซีจี ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 3. เป็นต้นแบบ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กรอื่น

การบริหารจัดการ

 1. ประกาศและทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และข้อกำหนดสากลอื่นๆ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี 
 2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process) โดยเน้นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักการของ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: (UNGPs) 3 ประการ ดังนี้

ในปี 2566 คณะทำงาน Human Rights and Stakeholders Engagement ได้ทบทวนกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งแนวปฏิบัติการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

โครงการการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2565

พนักงาน

 • “สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างเข้าใจ” โดยร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ทำความเข้าใจในเชิงลึกถึงประสบการณ์และความต้องการของพนักงานที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) และศาสนา เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในการจัดทำโครงการ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงสิทธิมนุษยชน
  • การคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ มีการพัฒนาพนักงานที่ครอบคลุมทั้งทักษะการปฏิบัติงานและด้านความปลอดภัย และจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่น การรักษาพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสื่อสารโดยจัดให้มีล่ามแปลภาษา หรือจัดทำภาษาท้องถิ่นเพิ่มเติมในการสื่อสารที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ประกาศ/ คำสั่ง การให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิการที่พึงได้รับ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ระบบการบริหารงานเดียวกันของเอสซีจี
  • สุขภาพและความปลอดภัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Website: https://www.scgsustainability.com/th/health-and-safety/
 • การฝึกอบรม พัฒนาความรู้เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
  • โครงการ ESG Leadership Program การอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกด้าน ESG ที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลให้กับกลุ่มผู้นำในอนาคตของเอสซีจี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • Flagship programs โปรแกรมที่พัฒนาพนักงานในแต่ละระดับ และหลักสูตรที่พัฒนาพนักงานตามวิชาชีพและตามบทบาทหน้างาน ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง และความเท่าเทียม เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  • จัดให้มี BE YOU Club การรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับความหลากหลาย ซึ่งทุกคนสามารถแบ่งปันเรื่องราวสะท้อนจุดยืนความเป็นตัวตน และจัดกิจกรรม Live Talk ในหัวข้อ “เธอกับฉันกับฉัน เราอยู่กันเว้รี่แฮปปี้” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการยอมรับความแตกต่าง หลากหลาย สนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ มีช่องทางในการแนะนำและให้คำปรึกษาโดย ไลฟ์โค้ช และ SCG Diversity Committee
  • มีการสื่อสารความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (Basic knowledge) ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น เช่น การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง เป็นต้น ผ่านหลายช่องทาง เช่น E-Mail, One page, Signage, VDO เป็นต้น

คู่ค้า คู่ธุรกิจ

เอสซีจีวางแผนการดำเนินการร่วมกับคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับศักยภาพคู่ธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมและบูรณาการแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

 • ในปี 2565 มีการปรับปรุงเนื้อหาจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอสซีจี และครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น อาทิ อิสระในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองและการตรวจสอบ ดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสื่อสารให้คู่ค้า คู่ธุรกิจมีความเข้าใจในเจตนารมณ์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน จึงได้จัดงาน Supplier Day เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีการบรรยายเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญ และสนับสนุนการบูรณาการเรื่อง ESG เข้าไปในการดำเนินงานของคู่ธุรกิจ
 • การประเมินความเสี่ยงสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า โดยประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและดำเนินการตาม “กรอบการดำเนินงานด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน เอสซีจี” ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในปี 2565 คู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหามากกว่า 1 ล้านบาทผ่านการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG risk assessment) 100%
 • พัฒนาระบบ Supplier Portal เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคู่ค้า คู่ธุรกิจ ส่งเสริมกระบวนการตรวจประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน เป็นช่องทางในการสื่อสาร รวมถึงการเข้าถึงระบบรับข้อร้องเรียน
 • การพัฒนาความรู้ ความสามารถ จัดทำแผนพัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานของคู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การบริหารจัดการความปลอดภัยคู่ธุรกิจ โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจขนส่ง และการบริหารความปลอดภัยสำหรับงาน Service Solutions
 • การติดตามและการตรวจประเมิน
  • 94% คู่ธุรกิจตามมูลค่าการจัดหาแสดงความมุ่งมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี
  • 100% คู่ธุรกิจขนส่งประจำได้รับการตรวจประเมิน

ผู้ร่วมธุรกิจ

เอสซีจีมุ่งหวังและส่งเสริมให้ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) ที่เอสซีจีไม่มีอำนาจในการบริหาร เช่น บริษัทร่วมและบริษัทที่เอสซีจีร่วมลงทุน รวมถึงคู่ค้า (Suppliers) คู่ธุรกิจ (Contractors) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ สนับสนุนและเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

 • การประเมินความเสี่ยงสิทธิมนุษยชน โดยทบทวนแบบสอบถามด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อติดตามสถานะการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และวางแผนร่วมกันในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานจากเอสซีจี
 • การพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอก และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับเอสซีจี
 • การติดตามและการตรวจประเมิน 100% ผู้ร่วมธุรกิจ* ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ: * หมายถึง ผู้ร่วมธุรกิจที่เอสซีจีถือหุ้น ≥ 10%

ชุมชน

สร้างโอกาสการศึกษา พัฒนาอาชีพมั่นคง เสริมสุขภาวะที่ดี

เอสซีจี มุ่งพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ ให้โอกาสทางการศึกษา และยกระดับสุขภาวะลดความเหลื่อมล้ำ 50,000 คน ภายในปี 2573 ผ่านการพัฒนาอาชีพในสังคมและ SMEs อาทิ หลักสูตรการสอนขับรถบรรทุกเพื่อการขนส่งทางบกของ “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” และหลักสูตรการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผ่านแพลตฟอร์ม “คิวช่าง”

การพัฒนาอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพสังคมในปัจจุบัน เรียนเร็ว จบเร็ว และประกอบอาชีพได้ทันที เช่น ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ อาชีพดูแลผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านโครงการ “Learn to Earn” และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการ “Sharing the Dream” ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า แก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมูลนิธิเอสซีจี นอกจากนี้ มีการอบรมส่งเสริมการต่อยอดแปรรูปผลผลิตรอบตัวให้มีมูลค่าเพิ่ม และขยายช่องทางการขายผ่าน “โครงการพลังชุมชน”

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

เอสซีจีได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 ระดับดีเด่น ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

เข้าร่วมเป็นสมาชิก The Sedex Members Ethical Trade Audit (SEDEX)

SCGP เข้าร่วมเป็นสมาชิก The Sedex Members Ethical Trade Audit (SEDEX) ตั้งแต่ปี 2562 เป็นองค์กรที่รวมกลุ่มสมาชิกองค์กรธุรกิจทั่วโลก ซึ่งสมาชิกต้องมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมต่อพนักงานและแรงงานตามข้อกำหนดของ SEDEX ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ มาตรฐานแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย จริยธรรมทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งภายในบริษัทของตนเองและคู่ธุรกิจ

ปี 2565 บริษัทใน SCGP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนด SEDEX และผ่านการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอกจนได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ SEDEX รวมทั้งหมด 13 บริษัท

เอกสาร DOWNLOAD

SCG Human Rights Expectation Letter
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
SCG Human Rights Due Diligence
ประกาศเจตนารมณ์ “ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
จรรยาบรรณเอสซีจี
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
WBCSD CEO Guide to Human Rights 2020