ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศต่อความยั่งยืนของโลก เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ กำลังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสมดุลในธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเอสซีจีจึงมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและนำดัชนีชี้วัดที่เป็นสากลมาใช้ประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการ เพื่อให้เอสซีจีเป็นองค์กรต้นแบบด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

100%

of active quarries have Biodiversity Management Plan in 2022

Water withdrawal reduction by 23% by 2025 compared with BAU at the base year 2014

100%

of active quarries have Biodiversity Baseline Data in 2022

Tree plantation 3 million rais by 2050 to capture GHG and restore ecological balance

70%

of Similarity Index in rehabilitated quarry area must equal to buffer zone in 2022

SCG Packaging

14.4%of agroforestry area

  • Biodiversity conservation area certified by FSCTM  standards at least 10% of agroforestry area
  • No gross deforestation

SCG Chemicals

2,230 fish homes

  • Increase the number of fish homes
  • Increase the quality of food plants for wildlife and native tree

เอกสารดาวน์โหลด

Quarry Rehabilitation and Biodiversity Policy
SCG BIODIVERSITY MANAGEMENT PLAN
Quarry Rehabilitation and Biodiversity Policy
SCG BIODIVERSITY MANAGEMENT PLAN
SCG Biodiversity Exposure and Assessment
SCG Maetan Model