การดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

ระดับสากล

บริษัทในดัชนีวัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets      ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 จากสถาบัน S&P Global และเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมิน    ให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547

เอสซีจีได้รับการประเมินด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับ A- (Leadership) การบริหารจัดการป่าไม้ ระดับ A- (Leadership)  และการบริหารจัดการน้ำ ระดับ B (Management) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Chemicals ภายใต้กรอบการประเมินจากดัชนีชี้วัดความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2023 จากจำนวนบริษัททั้งหมดที่เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม กว่า 21,000 บริษัท

การประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ระดับ AA ในกลุ่ม Construction Materials ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากบริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดทำดัชนีราคาหุ้นชั้นนำของโลก

การประเมินศักยภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series โดย FTSE Russell

ระดับประเทศ

บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่สามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินอย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ธุรกิจ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

บริษัทผ่านการรับรอง (Certified Company) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption, CAC) ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินตามกรอบของพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน ISO 37001

รางวัล SET Awards 2022 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เป็นปีที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะ  ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน และรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

รางวัลความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      ใน 3 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านผู้นำ ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 และรางวัลดีเด่นในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนการตลาด และการบริหารทางการเงินจากสมาคม    การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลยอดเยี่ยม องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต􀁤่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index, LCSi) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการมุ่งสู่องค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

รางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จากการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกกลุ่ม สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และยังขยายขอบเขต