นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

เอสซีจี มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจในภูมิภาคด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เอสซีจี จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ โดยปรับปรุงจากนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ดังแสดงเจตนารมณ์ไว้ในอุดมการณ์เอสซีจี

นโยบายฉบับนี้ให้ครอบคลุมทุกการดำเนินงานการผลิต การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ การดำเนินงานของหุ้นส่วนธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อจัดหา การผลิตสินค้า บริการ และโซลูชั่น การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ และผู้ให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ เช่น การดำเนินงานที่ไม่มีอำนาจบริหาร ผู้ร่วมธุรกิจ การจัดจ้างภายนอก การดำเนินโครงการใหม่ โครงการปรับปรุง การจัดทำข้อตกลงต่างๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ ดังนี้

  1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยสอดคล้องกับประเด็นระดับโลกและคำนึงถึงประเด็นระดับท้องถิ่น ตามแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และนโยบายอื่นๆ ของเอสซีจี
  2. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส มุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน การลดการปล่อยมลพิษ การก่อให้เกิดน้ำเสียและของเสียทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตรายโดยจะต้องไม่มีของเสียไปฝังกลบ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวกทางธรรมชาติ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการตรวจประเมินระบบการจัดการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  4. ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจัดทำการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน
  5. เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูล ตลอดจนมีการหารือผู้มีส่วนได้เสียในส่วนของผลการดำเนินงานและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
  6. เสริมสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศฉบับนี้ ได้ถูกปลูกฝังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกบริษัทนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอสซีจี ต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เอสซีจี
SCG TCFD Report 2023 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report)