SDG’s  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ เอสซีจี

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นพิมพ์เขียวสากลที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนและเร่งดำเนินการเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้คนและโลกใบนี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาและยกระดับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมด้วยความเชื่อมั่นว่าภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ในการจัดลำดับความสำคัญของ SDGs เอสซีจีวิเคราะห์การดำเนินงานตลอดห่วงโช่คุณค่าโดย พิจารณาจากทั้งผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อองค์กรและผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรที่ส่งผลต่อคนและสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยประเมินความสอดคล้องของเป้าหมายSDGs กับกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงศักยภาพของเอสซีจี ในการช่วยเร่งขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญเชิงธุุรกิจ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ใส่ใจการดูแลสุขภาวะและการทำงาน โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งปลูกฝังพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งองค์กร (Total Safety Culture) เพื่อเป็นหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน
พลังงานสะอาดในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ส่งเสริมและเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมและยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการจ้างงานที่มีคุณภาพเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคุณค่าสำหรับทุกคน  
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการดำเนินงานและช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว และช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั้งยืน
บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งมั่นในการเร่งปรับตัวและดำเนินงานในมิติต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างขีดความสามารถของสังคมและชุมชนเพื่อปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อโลกที่ดีขึ้น

ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยใช้ศักยภาพ ที่มีอยู่ เพิ่มโอกาสต้านการศึกษา การมีอาชีพ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่ผู้คนในสังคม
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองและชุมชนที่น่าอยู่ ปลอดภัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเล และทรัพยากรทางทะเล ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดมลพิษทางทะเล ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ    
สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคม ที่ยุติธรรมและสงบสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน  
ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินการในทุกมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

เป้าหมาย

สิ่งแวดล้อม

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 25% ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2563 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593
ลดการใช้น้ำจากภายนอก 23% ภายในปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557
ของเสียอันตรายและไม่อันตรายจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบ เป็นศูนย์ทุกปี
ลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่ภายนอก 8% ภายในปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2563
  การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และวัสดุหมุนเวียน 8 ล้านตัน ภายในปี 2568
ผลิตภัณฑ์ของ SCGP สามารถนำกลับมารีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือ สลายตัวได้ 100% ภายในปี 2568
ปลูกต้นไม้ 3 ล้านไร่ ภายในปี 2593 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและฟื้นฟูระบบนิเวศ

สังคม

จำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตจากการทำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจ เป็นศูนย์  
สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ 27% ในปี 2568  
จำนวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นศูนย์  
ลดเหลื่อมล้ำในสังคม 50,000 คน ในปี 2573  
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงานพนักงาน/คู่ธุรกิจ เป็นศูนย์  
จำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจ จากการเดินทางและการขนส่ง เป็นศูนย์

บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

รายได้จากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 66.7% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับยอดขายรวม
ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ 1,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573
คู่ธุรกิจผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 100% ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหามากกว่าล้านบาท  
คู่ธุรกิจผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 100% ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหามากกว่าล้านบาท