ความมุ่งมั่นของ เอสซีจี สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของคนในสังคม รวมทั้งพัฒนาและยกระดับผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง ด้วยความเชื่อมั่นว่าภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนสังคมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals, SDGs) เอสซีจีได้วิเคราะห์การดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อจัดลำดับความสำคัญของ SDGs โดยพิจารณาจากปัจจัยขับเคลื่อน ทางธุรกิจ ความเสี่ยงหลักและโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึง ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และ เชื่อมโยง SDGs กับเป้าหมายการดำเนินงานของเอสซีจี เพื่อช่วยเร่งขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดในทุกแห่งที่ดำเนินธุรกิจ

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน