Performance 2021


เอสซีจีจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 โดยนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเอสซีจี และผู้บริหารเอสซีจีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Environmental

ของเสียอันตรายที่นำไปฝังกลบ

0

%
ของเสียไม่อันตรายที่นำไปฝังกลบ

0

%
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

0

เพตะจูล

0

%
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทน

0

%
ปริมาณการใช้น้ำจากภายนอกที่ลดลง (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

0

ล้านลูกบากศ์เมตร

0

%
สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้

0

%
ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

0

ล้านบาท

0

% ของรายได้จากการขาย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (เทียบกับปีฐาน 2563)

0

ล้านตัน CO2

0

%

Social

จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต (พนักงาน)

0

ราย

(คู่ธุรกิจ)

0

ราย
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน (พนักงาน)

0

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

(คู่ธุรกิจ)

0

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน
อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด - พนักงาน

0

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน
พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

0

คน
สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ

0

%
การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

0

เรื่อง
จำนวนฝายชะลอน้ำ

0

ฝาย
ส่งเสริมการจัดการน้ำชุมชน

0

ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพที่ตลาดต้องการ

0

คน
การพัฒนาและสนับสนุนสังคม

0

ล้านบาท

Governance and Economic

รายได้จากสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice

0

% ของรายได้จากการขาย
รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA)

0

% ของรายได้จากการขาย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

0

ล้านบาท

0

% ของรายได้จากการขาย
รายได้จากสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ในหมวด Circularity

0

% ของรายได้จากการขาย
ฉลาก
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ + คาร์บอนฟุตพริ้นท์

0

ผลิตภัณฑ์
มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0

ล้านบาท
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

0

% ของมูลค่าจัดหา
เงินสนับสนุนสมาคมและองค์กรต่างๆ

0

ล้านบาท