เอกสารเผยแพร่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report)

SCG TCFD Report (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report)

เอกสารดาวน์โหลด

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

สิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
SCG Corporate Environment Management Guideline
นโยบายการฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ
Quarry Rehabilitation and Biodiversity Policy
SCG BIODIVERSITY MANAGEMENT PLAN
SCG Biodiversity Exposure and Assessment
SCG Environment and Climate Policy
SCG Corporate Environment Management Guideline
Quarry Rehabilitation and Biodiversity Policy
SCG BIODIVERSITY MANAGEMENT PLAN
Quarry Rehabilitation and Biodiversity Policy
SCG Biodiversity Exposure and Assessment
SCG Maetan Model
SCG Water Related Risks
SCG Environment and Climate Policy
SCG Corporate Environment Management Guideline
Quarry Rehabilitation and Biodiversity Policy
SCG BIODIVERSITY MANAGEMENT PLAN
Quarry Rehabilitation and Biodiversity Policy
SCG Biodiversity Exposure and Assessment 
SCG Water Related Risks
SCG TCFD Report 2022 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report)

สังคม

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เอสซีจี
การจัดการความเสี่ยงในสถานที่ปฏิบัติงาน และจากการเดินทางและขนส่ง
การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
การบริหารจัดการด้านสุขภาพ
หลักสูตรอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากภายนอกตามมาตรฐานสากล (ISO45001)
ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
มาตรฐานความปลอดภัย การขนส่งผลิตภัณฑ์
มาตรฐานการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติการณ์
ผลสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอสซีจี
SCG Human Rights Expectation Letter
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
SCG Human Rights Due Diligence
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเอสซีจี
ประกาศเจตนารมณ์ “ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คู่มือการสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บรรษัทภิบาล

คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
จรรยาบรรณเอสซีจี
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
นโยบายการแข่งขันทางการค้า
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 
คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการ ควบคุมภายในที่เหมาะสม
Policy comparison of independent director
CEO and Executive Compensation Management
Tax Reporting and Effective Tax Rate
SCG Contributions to Organization
นโยบายด้านภาษี
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
Board Composition and Independence
SCG Board Industry Experience and Expertise
Whistleblowing Policy
Summary of Enterprise Risk Management Experience of SCG Non-Executive Directors

เศรษฐกิจ

แนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่ซบเซาและจากภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงจากวิกฤติขยะพลาสติกและกระแสเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Green Procurement Guideline
Supplier code of conduct
SCG Procurement and Vendor Selection Policies and Guidelines
Risks from sluggish demand recovery and changing business landscapes
Risks from plastic waste crisis and trend toward low-carbon economy causing changes in consumer behavior
Risks from rapid deep technology and digital technology transformation
Cybersecurity risks
Tax Reporting and Effective Tax Rate
การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ

อื่นๆ

Green Building Material
Corporate Governance Policy
One Report