เอกสารเผยแพร่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report)

เอกสารดาวน์โหลด

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

สิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
SCG Corporate Environment Management Guideline
นโยบายการฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ

สังคม

การเก็บ รวบรวม และรายงาน ข้อมูลอุบัติเหตุ เอสซีจี
มาตรฐานความปลอดภัย การขนส่งผลิตภัณฑ์
Commitment from Sustainable Development Committee
ผลสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอสซีจี
SCG Human Rights Expectation Letter
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
SCG Human Rights Due Diligence
ประกาศเจตนารมณ์ “ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บรรษัทภิบาล

คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
จรรยาบรรณเอสซีจี
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
นโยบายการแข่งขันทางการค้า
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 
คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการ ควบคุมภายในที่เหมาะสม
Policy comparison of independent director
CEO & Executive Compensation Management
Tax Reporting and Effective Tax Rate
SCG Contributions to Organization
นโยบายด้านภาษี
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี

เศรษฐกิจ

แนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่ซบเซาและจากภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงจากวิกฤติขยะพลาสติกและกระแสเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

อื่นๆ

Green Building Material
Corporate Governance Policy
One Report