ผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมีแนวโน้มเพิ่มสูง ขึ้น และมองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่สนับสนุน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ลดปัญหาขยะมลพิษ และดีต่อสุขภาพอนามัย ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี จึงมุ่งพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลด การใช้ทรัพยากร และมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วย เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้ได้รับ ฉลาก SCG Green Choice เพื่อสร้างความ แตกต่างในการแข่งขันทางธุรกิจ 

เป้าหมาย 

 •  รายได้จากการขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice เป็น 66.7% ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2573 
 • รายได้จากการขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ที่มอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า เป็น 33.3% ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2573 

กลยุทธ์ 

 •  พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต (Well-being) และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Climate Resilience & Circularity)  
 • พัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามมาตรฐานสากล  
 • ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  
 • คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสินค้า บริการ และโซลูชันตลอดวัฏจักรชีวิต  
 • ส่งเสริมให้มีสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า (Direct) เพิ่มมากขึ้น 
 • สื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้า บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

การดำเนินงานปี 2564 

 • รายได้จากการขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice คิดเป็น 40.7% ของรายได้จากการขายรวม  
 • รายได้จากการขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ที่มอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า เป็น 5.9% ของรายได้จากการขายรวม  
 • สินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับรองฉลาก SCG Green Choice จำนวน 162 ผลิตภัณฑ์ 

สินค้า บริการ โซลูชัน ที่ได้รับรองฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ