Close

ด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

เอสซีจี มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจในภูมิภาคด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

Read More

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน

ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น เป็นปัจจัยเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส

Read More

การบริหารจัดการน้ำ

ความท้าทายหลักของการจัดการน้ำมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลและไม่ตกในพื้นที่ต้นน้ำ ปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนลดลง

Read More

การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

เอสซีจียึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการของเสีย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย

Read More

การจัดการคุณภาพอากาศ

เอสซีจี ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง จึงนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุดมาใช้ ควบคู่กับการติดตามคุณภาพอากาศด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา

Read More

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศต่อความยั่งยืนของโลก เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์

Read More

Green Mining ต้นแบบเหมืองที่อยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เหมืองสีเขียว (Green Mining) หลักการทำเหมืองของเอสซีจีด้วยแนวคิด “โรงงานอยู่ที่ไหน ป่าต้องเขียวที่นั่น” โดยได้นำแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาปรับใช้ในกระบวนการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดกฏหมาย รวมไปถึงข้อปฎิบัติสากลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Read More