Close

ด้านสังคม

สุขภาพและความปลอดภัย

การดำเนินงานของเอสซีจีมีธุรกิจหลากหลายตั้งแต่การผลิต การให้บริการ การขนส่ง รวมถึงยังมีพนักงานและคู่ธุรกิจที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ เราจึงให้ความใส่ใจและพยายามอย่างเต็มความสามารถในการที่จะลดการบาดเจ็บ

Read More

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

เอสซีจีตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันอย่างรุนแรงของโลกธุรกิจ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Read More

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

เอสซีจีเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกกลุ่มบุคคล อาทิ พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ กลุ่มชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น แรงงานของคู่ธุรกิจ แรงงานต่างชาติ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของเอสซีจี

Read More

การดูแลสังคมและชุมชน

เอสซีจีเชื่อว่าสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง เราจึงมุ่งสร้างสรรค์ความเจริญอย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคและทุกชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

Read More