Close

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ให้ เข้าเป็นส่วนสำคัญของแผนงานการดำเนินธุรกิจ

Read More

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

Read More

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีบริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจมาร่วมพิจารณากับประเด็นจากการประเมินความเสี่ยง

Read More

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุม เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับเอสซีจี

Read More