มุ่งมั่นสร้างพลังสู่ความยั่งยืน

เอสซีจีตระหนักดีว่าวิกฤตปัญหาที่ทุกคนบนโลกกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสียและขยะ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนทรัพยากร สุขภาพและคุณภาพชีวิต ไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เอสซีจีจึงเดินหน้าสร้างความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บนหัวใจสำคัญคือความยั่งยืน

SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก

เอสซีจีจัดงาน “SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ประกาศแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อยกระดับสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การปรับตัวและการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด ESG โดยจัดงานเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของเอสซีจี สามารถสร้างแรงบันดาลใจและขยายความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เอสซีจีตั้งใจเป็นผู้นำองค์กรเอกชนที่จะสร้างความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด ESG ต่อไปอย่างยั่งยืน

Circular Economy in Construction Industry (CECI)

เอสซีจีเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้และเพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและผลตอบแทนทางสังคม” ปี 2564 สมาชิก CECI เพิ่มขึ้นจาก 21 องค์กรเป็น 23 องค์กร โดยเอสซีจีมุ่งมั่นขยายเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมของ เอสซีจีมายกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น โครงการ Pile Waste Solution นำเศษเสาเข็มคอนกรีตแปรรูปกลับมาทำคอนกรีตรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ทดแทนวัสดุรองพื้นทาง ลานจอดรถแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ฯลฯ โดยในปี 2564 มีงานก่อสร้างอาคารที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 10 โครงการ จาก 5 บริษัท คิดเป็นจำนวนเศษเสาเข็มกว่า 2,854 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 283 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และยังมีโครงการนำเศษวัสดุก่อสร้างอื่นๆ กลับมาใช้เป็นวัสดุทดแทนวัตถุดิบธรรมชาติในการผลิตปูนซีเมนต์ รวมทั้งขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

Alliances to End Plastic Wastes (AEPW) พันธมิตรแก้ปัญหาขยะพลาสติกระดับภูมิภาคและโลก

เอสซีจีเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง Alliances to End Plastic Wastes (AEPW) ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อช่วยลดและจัดการปัญหาการรั่วไหลของพลาสติกลงสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อมโดยปัจจุบันเอสซีจีถือเป็น 1 ใน 60 บริษัทชั้นนำระดับโลกที่นำความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ รวมถึงทรัพยากรของบริษัทในเครือข่ายมาพัฒนาและสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยเน้น 4 ด้าน ได้แก่

  1. Infrastructureการสร้างและปรับโครงสร้างให้เกิดการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
  2. Innovation การนำนวัตกรรมเข้ามาร่วมแก้ปัญหาโดยสร้างมูลค่าจากขยะด้วยเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจ
  3. Education การสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างเหมาะสมและ
  4. Clean up การจัดการขยะในแหล่งน้ำโดยเอสซีจีร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

PPP Plastics สร้างฐานข้อมูลขยะพลาสติก

ขยายเครือข่ายสกัดขยะก่อนออกทะเล

Circular Economy Standard

โครงการ “ถุงนมกู้โลก”

ส่งเสริมเครือข่าย การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ