Close

ด้านเศรษฐกิจ

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เอสซีจี บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และรับมือกับความไม่แน่นอนที่มีมากขึ้น

Read More

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้องค์กรที่ปรับตัวไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอาจไม่สามารถแข่งขันในธุรกิจต่อไป

Read More

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

สำหรับเอสซีจี ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทำนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน ดังนั้นเอสซีจีให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

Read More

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

เอสซีจีมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม มีความปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด “We Innovate for Better Human Living”

Read More

SCG GREEN CHOICE

ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี จำนวนระชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ทั่วโลกกำลังเจอวิกฤติปัญหามากมาย ทั้งโลกร้อน มลภาวะ ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนทรัพยากร เอสซีจี จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More

SCG Green Building Solution

เอสซีจี ได้จัดตั้งหน่วยงาน SCG Green Building Solution ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาพัฒนาอาคารเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปี 2555 และได้ขยายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อตอบรับแนวโน้ม ตลาดโดยให้บริการแบบครบวงจร

Read More

การสร้างประสบการณ์ลูกค้า

ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย และต้องการการตอบสนองอย่างครบถ้วนและเหมาะสมขณะที่สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ลูกค้า นิยมใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ

Read More