รถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) (CBM)

รถโม่พลังงานไฟฟ้าใช้ขนส่งคอนกรีตด้วยพลังงานสะอาด ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และPM 10 ได้ถึง 45 กรัมต่อการขนส่ง 1 เที่ยว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 26.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีต่อคัน

ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และPM 10 ได้ถึง 45 กรัมต่อการขนส่ง 1 เที่ยว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 26.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีต่อคัน

https://www.scg.com/sustainability/circular-economy/circular-way-projects/cpac-ev-mixer-truck/