CPAC Green Solution (CBM)

นวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ “3D Cement Printing” ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของการใช้

3D Cement Printing Technology ช่วยให้งานก่อสร้างอาคารเป็นรูปแบบหรือรูปทรงซับซ้อนได้มากขึ้น ลดระยะเวลาทำงาน ใช้แรงงานน้อยลง ลดขยะในไซต์งานก่อสร้าง

CPAC BIM คือ การนำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) มาใช้ตั้งแต่วางแผนการก่อสร้าง การออกแบบ และเลือกวัสดุ คำนวณการใช้พลังงาน การจัดการด้านเวลา ตลอดจนการสำรวจหน้างานแบบเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี VR Walk Through และการทำงานบน Collaboration Platform ที่ช่วยให้ทั้งผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา รวมทั้งเจ้าของงาน เห็นภาพงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ ผ่านโมเดล 3 มิติ ได้ในเวลาเดียวกันก่อนการก่อสร้างจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วยให้ทั้งผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา รวมทั้งเจ้าของงาน เห็นภาพงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ ผ่านโมเดล 3 มิติ ได้ในเวลาเดียวกันก่อนการก่อสร้างจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3D Cement Printing Technology ช่วยให้งานก่อสร้างอาคารเป็นรูปแบบหรือรูปทรงซับซ้อนได้มากขึ้น ลดระยะเวลาทำงาน ใช้แรงงานน้อยลง ลดขยะในไซต์งานก่อสร้าง