CPAC Green Solution ยกระดับฟาร์มหมูสู่ความยั่งยืน

“อุตสาหกรรมก่อสร้าง” มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงได้คิดค้นนวัตกรรม Green Construction Solution ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มความแม่นยำในการใช้วัสดุลดระยะเวลาการก่อสร้าง ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ที่ต้องนำไปกำจัด รวมทั้งลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ“CPAC” ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้นำเสนอนวัตกรรม Green Construction Solution ภายใต้ชื่อ CPAC Green Solution เพื่อช่วยยกระดับการก่อสร้างของลูกค้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สนามบินศูนย์การค้า อาคารที่พักอาศัย ฯลฯ มาอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายผล ไปยังอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะ กลุ่มปศุสัตว์ที่มีการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์มเลี้ยงหมู ช่วยตอบโจทย์การก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน มีระบบสุขาภิบาลที่ดีและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

ฟาร์มหมูที่ไม่หมู

จากข้อมูลในปี 2564 มีกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงหมูกระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยรวมกว่า191,588 ราย และมีจำนวนหมูที่เลี้ยงมากถึง 13,101,176 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการบริโภคเนื้อหมูที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามเกษตรกรทั้งระดับรายย่อยหรือกลุ่มเกษตรกรพันธสัญญา (Contract Farming) ต้องเผชิญกับปัญหาการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงหมู เช่น ขาดความรู้ในการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน วัสดุก่อสร้างไม่มีคุณภาพ งบประมาณบานปลาย งานเสร็จล่าช้าไม่ตรงเวลาช่างทิ้งงาน ของเสียจากวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการขั้นตอนขออนุญาตตามกฎหมายต่างๆ

จากการรับฟังเสียงสะท้อนต่อปัญหาการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทำให้ CPAC เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง จึงเกิดความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ควบคู่การนำ CPAC Green Solution เข้ามาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูทั้งระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโรงเรือนการเตรียมการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างจนเกิดเป็นนวัตกรรม “CPAC Farm Solution” เปลี่ยนฟาร์มทุกข์…ให้เป็นฟาร์มสุข เพื่อสร้างความสุขให้กับทั้งเจ้าของโรงเรือน ผู้รับเหมา ช่างก่อสร้าง ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความสุขตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง

ดังคำกล่าวที่ว่า “วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” การก่อสร้างฟาร์มหมูก็เช่นกัน

เริ่มต้นจากการเตรียมข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ครบถ้วนและถูกต้องด้วย CPAC Drone Solution โดยใช้โดรนบินสำรวจประเมินสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งความสูงต่ำ ทิศทางลม สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบ ผังโรงเรือน ลดความผิดพลาดในการก่อสร้างและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากที่สุด

จากนั้นออกแบบโรงเรือนด้วย CPAC BIM ซึ่งใช้นวัตกรรม Building Information Modeling (BIM)โปรแกรมสำหรับงานก่อสร้างแบบครบวงจร แสดงให้เห็นภาพจำลองสามมิติของทั้งงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบ ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ออกแบบ เจ้าของฟาร์ม ผู้รับเหมา และช่างมองเห็นภาพรวมของงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง สามารถตรวจสอบจุดผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และร่วมกันการวางแผนงานเพื่อให้งานเสร็จทัน ตามเวลา

ที่สำคัญสามารถประเมินปริมาณวัสดุก่อสร้าง และงบประมาณที่ต้องใช้ได้อย่างแม่นยำช่วยเกษตรกรเจ้าของฟาร์มประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ที่หน้างานเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบเดิมที่ต้องสั่งซื้อวัสดุ เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ล่วงหน้า สร้างความสุขให้แก่เกษตรกรตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง

มั่นใจระหว่างก่อสร้าง

เจ้าของโครงการทุกคนต่างอยากเห็นงานก่อสร้างเดินหน้าตามแผนโดยไม่ประสบปัญหา และต้องการความมั่นใจว่างานได้มาตรฐาน เสร็จตามกำหนดเวลา งบประมาณไม่บานปลาย แต่หลายครั้งที่งานก่อสร้างมักไม่เป็นไปตามนั้น

CPAC Farm Solution สร้างความวางใจและมั่นใจให้เจ้าของฟาร์ม โดยวางแผนงานในขั้นตอนการก่อสร้างและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่ (Modularity) ตั้งแต่งานวางฐานราก งานเสางานพื้น งานเหล็ก งานระบบ งานผนังภายในและภายนอกสำหรับงานคอนกรีตยังใช้เทคโนโลยี Precast ของ CPAC ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปจากโรงงานแล้วนำไปติดตั้งที่หน้างาน ช่วยลดเวลาการก่อสร้างและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง ในระหว่างการทำงานรวมทั้งช่วยลดเศษวัสดุจากการก่อสร้างด้วย

การก่อสร้างที่ทำงานเป็นระบบ ช่วยรับประกันว่างานจะเสร็จไว สามารถดำเนินธุรกิจได้เร็วขึ้นแล้ว เจ้าของฟาร์มยังมั่นใจ เพราะใช้ช่างมืออาชีพที่ผ่านการพัฒนาฝีมือจนเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานช่วยให้งานสำเร็จตรงตามมาตรฐาน มีคุณภาพ และเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

นอกจากนั้นเจ้าของฟาร์มยังสามารถเห็นการทำงานของทีมงาน และความคืบหน้าของงานก่อสร้างแบบรายวันและรายสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชันระบบติดตามผลและรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างที่ใช้กล้อง CCTV เสมือนนั่งคุมงานด้วยตนเอง

ความสุขหลังก่อสร้าง

งานก่อสร้างโรงเรือนเสร็จเร็วขึ้น 2 เท่า มีความหมายต่อเกษตรกรมากกว่าแค่จำ นวนวันที่ลดลง เพราะหมายถึงการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ และยังสามารถเริ่มเลี้ยงหมูได้เร็วขึ้นทำให้เกษตรกรเลี้ยงหมูได้ถึง 2 รุ่นในปีแรก ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น

นวัตกรรม CPAC Farm Solution ช่วยให้งานก่อสร้างโรงเรือนเสร็จภายใน 3 เดือนเมื่อเทียบกับงานก่อสร้างแบบเดิม ที่ใช้เวลา 6 เดือน อีกทั้งคุณภาพการก่อสร้างโรงเรือนที่ดีกว่า ยังช่วยยืดเวลาการซ่อมแซมโรงเรือนและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในอนาคต

ปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มหมูให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการสร้างโรงเรือนกับ CPAC แล้วกว่า 20 ฟาร์ม จำนวน 109 โรงเรือนในพื้นที่ภาคกลางคิดเป็นมูลค่าการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่นรวมกว่า 310 ล้านบาท

ขวัญฉัตร์ เอมอุ่นจิตร์ เจ้าของกิจการฟาร์มหมูในจังหวัดชัยนาทซึ่งไม่เคยมีฟาร์มหมูมาก่อน เมื่อได้ร่วมงานกับ CPAC มี

ความเห็นว่า “CPAC ช่วยให้งานเสร็จเร็วตรงตามกำหนดทำให้เราได้ลงลูกหมูเร็ว รายได้เราก็ได้กลับมาเร็วขึ้น และยังได้ฟาร์มที่มีมาตรฐานซึ่งช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของสุกรดี ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ การใช้บริการ CPAC Farm Solution ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการต่อรองราคากับช่างลดปัญหาช่างทิ้งงาน ถ้ามีโอกาสขยายกิจการก็จะเลือกใช้บริการอีกแน่นอน”

ขณะที่ ลูกปลา แสงรัศมี เจ้าของฟาร์มหมูในชัยนาทอีกราย ซึ่งมีฟาร์มอยู่แล้ว 2 โรงเรือน ต้องการก่อสร้างขยายเพิ่มอีก 6 โรงเรือน เพื่อเลี้ยงหมู 1,200 ตัวต่อโรงเรือน ให้ความเห็นกับการใช้บริการ CPAC Farm Solution ว่า “เมื่อก่อนคู่สัญญาอาจมองเราว่าโรงเรือนจะพร้อมไหมตอนนี้คู่สัญญายอมรับในฟาร์มของเรา มั่นใจว่าโรงเรือนของเรามีมาตรฐาน ดีขึ้น หมูอยู่อย่างสุขสบาย สุขอนามัยดีขึ้น ลดการติดเชื้อจากภายนอกฟาร์ม ทำให้ฟาร์ม มีรายได้เพิ่มขึ้น เรายังได้รับการสนับสนุนจาก CPAC ทั้งทางด้านการเงิน การก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน หมดปัญหาทุกอย่าง”

CPAC Farm Solution ยังมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและบริการดูแลหลังการก่อสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มหมูอย่างครบวงจร

ส่งความสุขให้กับชุมชน

CPAC Farm Solution ไม่เพียงยกระดับการก่อสร้างโรงเรือนให้เป็น Smart Farm ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมุ่งเพิ่มเครือข่ายพันธมิตร “เพื่อน Eco” หรือ Eco-partner ในงานก่อสร้างฟาร์มอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้รับเหมา ช่างท้องถิ่น ผู้ขายวัสดุอุปกรณ์การทำฟาร์มซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้รับเหมาและช่างท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมงานกับ CPAC หลังจากผ่านการคัดเลือกพื้นฐานฝีมือและความมุ่งมั่นในการร่วมงานกันแล้ว จะได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในเรื่องการอ่านแบบก่อสร้าง การทำงานตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพงาน ทำให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ ให้ทำ งานสำเร็จโดยไม่ต้องแก้ไขงาน มีความปลอดภัย ในการทำงานด้วยมาตรฐาน CPAC ใช้เวลาทำงานลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น

บุญจันทร์ ผาภุมมา ช่างท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งช่วงปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 ได้รับงานสร้างโรงเรือนเลี้ยงหมูเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น แต่ภายหลังจากมีเพื่อนผู้รับเหมาแนะนำให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร Eco-partner กับ CPAC ปีถัดมา 2564 เขาสามารถรับงานสร้างโรงเรือน 4 แห่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท

“ข้อดีของการร่วมงานกับ CPAC คือได้รับค่าแรงตรงตามเวลา ไม่ต้องกลัวโดนเบี้ยว ได้พัฒนาความรู้ตัวเองและพัฒนาฝีมือของทีมงาน มีความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน เพราะ CPAC มีมาตรฐานค่อนข้างมาก งานแก้ไขน้อยลง มีทีมงานคอยดูแลความเรียบร้อย ช่วยเหลือในการทำงาน ประสานงานลูกค้า งานเสร็จเร็วขึ้น รับงานได้มากขึ้น รวมถึงวัสดุก่อสร้างมาตามแผน ไม่ต้องมานั่งรอ” บุญจันทร์สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเป็น Eco-partner

ส่งฟาร์มสุขให้สังคม

CPAC Farm Solution เข้ามาเปลี่ยนฟาร์มหมูให้เป็นฟาร์มสุข ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจของทีมงาน และความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อส่งมอบคุณประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ลดเศษวัสดุเหลือทิ้งลง 10-15% ได้งานคุณภาพดีขึ้น ช่วยลดเวลาก่อสร้างจาก 6 เดือนเป็น 3 เดือน ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงหมูได้รับรายได้เร็วขึ้น 20%

ช่วยผู้รับเหมาและช่างก่อสร้าง มีรายได้มากขึ้น 10% พัฒนาฝีมือ ลดการแก้ไขงาน ทำงานเร็วขึ้น ช่วยให้ภาระดอกเบี้ยลดน้อยลง และเริ่มรับงานใหม่เร็วขึ้นตามระยะเวลาทำงานที่สั้นลง

ช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อน Eco ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนช่วยให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ ทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรสำหรับซ่อมแซมโรงเรือนในอนาคต

ช่วยลดฝุ่นช่วงการก่อสร้าง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างฟาร์มหมูด้วยผลิตภัณฑ์ SCG Green Choice เช่น ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริดซึ่งมีคุณสมบัติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 50 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์

นับเป็นการส่งมอบฟาร์มสุขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสังคม และโลกของเราอย่างยั่งยืน