SCGC Green Polymer (SCGC)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ช่วยลดการใช้ virgin material จาก fossil fuel

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin: PCR) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมภายใต้โซลูชัน “การนำกลับมาใช้ใหม่” ด้วยสูตรเฉพาะของเอสซีจี และเครือข่ายในการรวบรวมขยะจากครัวเรือน ทำให้สามารถเปลี่ยนขยะให้เกลายเป็นเม็ดพลาสติก PCR ชนิด HDPE คุณภาพสูงได้

 “การนำกลับมาใช้ใหม่”

สามารถเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นเม็ดพลาสติก PCR ชนิด HDPE คุณภาพสูงได้

https://www.scgchemicals.com/th/products-services/market/scg-green-polymer/