Close

ด้านเศรษฐกิจ

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

สำหรับเอสซีจี ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทำนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน ดังนั้นเอสซีจีให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ เอสซีจีใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความยั่งยืนภายใต้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างโอกาสที่เกิดขึ้นร่วมกันภายใต้ระบบการติดตาม ตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพกับเอสซีจี

Read More

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

เอสซีจีมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม มีความปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด “We Innovate for Better Human Living”

Read More

SCG eco value

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนาสินค้าและบริการโดยมุ่งพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการที่ดีกว่าสินค้าทั่วไปภายใต้ฉลาก “SCG eco value”

Read More

SCG Green Building Solution

เอสซีจี ได้จัดตั้งหน่วยงาน SCG Green Building Solution ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาพัฒนาอาคารเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปี 2555 และได้ขยายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อตอบรับแนวโน้ม ตลาดโดยให้บริการแบบครบวงจร

Read More

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย และต้องการการตอบสนองอย่างครบถ้วนและเหมาะสมขณะที่สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ลูกค้า นิยมใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ

Read More

การประเมินและวัดคุณค่า

เอสซีจีมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการวัดและประเมินค่าของผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี เพื่อให้มั่นใจในผลกระทบเชิงบวกที่นำออกสู่ภายนอก

Read More