เอสซีจีมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าตังแต่การออกแบบ การจัดหา การผลิต การขาย การขนส่ง การใช้งาน และการนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ใช้พลังงานทดแทน และเหลือส่วนที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต้องกำจัดให้น้อยที่สุด พร้อมกับสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด

สิ่งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธภาพ
ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดการ
ใช้พลังงานลดปริมาณของเสีย
มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ

สังคม
ให้ความสำคัญ
กับคนทั้งพนักงาน
คู่ค้าคู่ธุรกิจ ชุมชน
ผู้มีส่วนได้เสีย
และสร้างความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน
ช่วยเหลือสังคม
ในภาวะวิกฤต
มุ่งลดความเหลื่อมล่ำ
สร้างความเป็นธรรม

บรรษัทภิบาล
กำกับดูแลกิจการที่ดี
ดำเนินงานอย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต่อต้านทุจริต
บริหารจัดการความเสี่ยง
และดูแลผลประโยชน์
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดการทรัพยากรและวัตถุดิบ
เอสซีจีลดการใช้ทรัพยากรเเละวัตถุดิบตนทางดวยการวิจัยเเละพัฒนาการใช้
พลังงานทดแทน ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ
เเละเพิ่มสัดส่วนการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

การพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่น
เอสซีจีมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ
เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
เเละเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหา การผลิต การขาย
การขนส่ง การใช้งาน และการนำกลับมาใช้ใหม่

การจัดการกระบวนการผลิต
เอสซีจีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดมลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิตให้เหลือ
น้อยที่สุด ทั้งน้ำเสีย ก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศ รวมถึงใช้เทคโนโลยีควบคุม
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของเสียอย่างต่อเนื่อง

การใช้ผลิตภัณฑ์
เอสซีจีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำ ลดการปล่อยก๊าซเร􀃫อนกระจก
เพิ่มอายุสินค้าให้ยาวนานเเละสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ สร้างสุขอนามัยเเละคุณภาพชีวิตที่ดี
มีมาตรฐานเเละฉลากสินค้ารับรอง

การนำกลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่
เอสซีจีสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน และชุมชน เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการนำของเสียหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่