SCG HVAC Air Scrubber นวัตกรรมบำบัดอากาศเสีย (CBM)

พร้อมลดการใช้พลังงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารสู่อาคารประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

SCG HVAC Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ

นวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยให้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารมีสุขภาวะที่ดีจากการบำบัดอากาศภายใน โดย SCG HVAC Air Scrubber มีจุดเด่นใน 2 ประเด็น ได้แก่

•        ลดการนำเข้าอากาศจากภายนอก (Reducing Outdoor Air Intake)  จึงส่งผลช่วยลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานลงได้ 20-30% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศของอาคารแบบทั่วไป ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟในการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ซึ่งมักมีสัดส่วนที่สูงที่สุดในค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของทุกอาคาร

•        ลดมลพิษในอากาศ (Reducing Air Pollution) บำบัดอากาศภายในอาคารให้สะอาด ด้วยเทคโนโลยี SCG HVAC Air Scrubber ผ่านนวัตกรรมที่สามารถดูดซับสารพิษกลุ่มก๊าซได้มากกว่า 30 ชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs), ฟอร์มัลดิไฮด์ (HCHO), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), หรือเรดอน ช่วยให้สุขภาวะของคนที่ทำงานหรือใช้ชีวิตในอาคารนั้น ๆ ดีขึ้น ซึ่งในระบบปรับอากาศแบบทั่วไปใช้วิธีการระบายอากาศเพียงอย่างเดียว (Ventilation Only)

SCG HVAC Air Scrubber นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการอาคารแล้ว ยังมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร เพราะจะสามารถช่วยลดต้นทุน ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือน รายปี ในส่วนของระบบปรับและระบายอากาศลงได้อีกจำนวนมาก ซึ่งหมายถึงธุรกิจของคุณจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนเร็วขึ้นในระยะเวลา 0-3 ปี สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ และประมาณ 3-5 ปี สำหรับอาคารปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยให้อาคาร ได้คะแนนมาตรฐานอาคารสีเขียว (LEED Certified), มาตรฐานอาคารสุขภาวะ (WELL Certified) สูงขึ้น โดยไม่ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น (เปรียบเทียบกับขั้นตอนการขอคะแนนในหัวข้อเดียวกัน) อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงาน สุขภาวะ ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร และ ผู้ที่ใช้ชีวิตภายในอาคารนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย จนถือเป็น HVAC Industrial Game Changer ที่ได้รับรางวัล ASHRAE Innovation award product of the year ในปี 2019